11 Td 20/2011
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 20/2011-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněné K. S. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 2 T 35/2011, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. dubna 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněné K. S. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 3.

O d ů v o d n ě n í :
Dne 23. 2. 2011 podal státní zástupce na obviněnou K. S. obžalobu ad I. pro zločin zpronevěry podle § 206 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, kterého se měla dopustit jako zaměstnanec společnosti UNITED BAKERIES, a. s., pověřený správou pohledávek, když přijala od společnosti ZUKVA, s. r. o., úhrady za dodávky pekařských výrobků, peníze na hotovosti však neodevzdala společnosti UNITED BAKERIES, a. s., a místo toho si je přivlastnila a spotřebovala je pro sebe neznámým způsobem. Trestné činnosti se měla dopouštět od 6. 11. 2008 do 20. 2. 2009 celkem 21 útoky, když poškozenému způsobila škodu ve výši 1.004.625,- Kč. Dále se podle obžaloby ad II. měla dopustit přečinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku, když jako zaměstnanec UNITED BAKERIES, a. s., pověřený správou pohledávek, přijala od odběratelů společnosti úhrady za dodávky pekařských výrobků, peníze na hotovosti však neodevzdala společnosti UNITED BAKERIES, a. s., a místo toho si je přivlastnila a spotřebovala je pro sebe neznámým způsobem. Trestné činnosti se měla dopouštět od 8. 2. 2010 do 31. 8. 2010 celkem 12 útoky, když poškozenému způsobila škodu ve výši 241.603,- Kč. Obžaloba byla podána u Obvodního soudu pro Prahu 5.

Usnesením tohoto soudu ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 2 T 35/2011, byla věc podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložena Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o příslušnosti. Obvodní soud pro Prahu 5 namítá, že trestná činnost pod bodem I. obžaloby, která je závažnějším trestným činem, byla páchána v obvodu soudů pro Prahu 3, resp. pro Prahu 6. Poškozená společnost v té době měla sídlo v obvodu Městského soudu v Brně, jak je zřejmé ze zápisu v Obchodním rejstříku. Podle názoru předkladatele je tedy místně příslušným soudem buď Městský soud v Brně, případně Obvodní soud pro Prahu 3 či Obvodní soud pro Prahu 6.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k tomuto závěru.
Jak se podává ze skutkové věty obžaloby, trestnou činnost pod bodem I. měla obviněná spáchat celkem 14 útoky v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3, 7 útoky pak v obvodu Obvodního soud pro Prahu 6. Poškozená společnost UNITED BAKERIES, a. s., měla v té době sídlo v obvodu Městského soudu v Brně a to do 10. 12. 2009. Podpůrně tomuto zjištění odpovídá i notářský zápis ze dne 20. 4. 2009 na č. l. 187 spisu, kde poškozená společnost s obviněnou uzavírá dohodu o uznání dluhu, když sídlo poškozeného je podle tohoto zápisu v Brně, na ul. Bohunická 24/519. Trestná činnost pod bodem I. pak měla být dokonána posledním útokem dne 20. 2. 2009, tedy dva měsíce před citovaným notářským zápisem.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Místem spáchání trestného činu je pak místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, dále pak místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V daném případě se tedy jedná o tzv. distanční delikt, neboť k jednání pachatelky došlo v obvodu Prahy 3 a v obvodu Prahy 6, k následku pak mělo dojít v obvodu Městského soudu v Brně. Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 předložit věc Nejvyššímu soudu, který je nejblíže společně nadřízen soudu, kde byla podána obžaloba a třem soudům, jejichž případnou místní příslušnost namítá, je tedy důvodné, neboť z použitelných důkazů nelze dospět k závěru, že Obvodní soud pro Prahu 5 je ze zákona místně příslušným pro rozhodování o nejtěžším trestném činu (§ 21 odst. 2 tr. ř.).

Ze tří soudů, které se za dané situace jeví jako místně příslušné, tedy Obvodní soud pro Prahu 3, Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Brně, se jeví jako nejméně vhodným pro toto společné řízení Městský soud v Brně, neboť veškerá trestná činnost obviněné byla spáchána na území města Prahy, několika útoky pak v obci U. Obviněná sama pak bydlí v Praze, sídlo advokátní kanceláře jejího obhájce je rovněž v Praze. Ze čtyř svědků, navržených k výslechu před soudem, dva mají bydliště v Praze, třetí v Praze pracuje, čtvrtý má bydliště v Chomutově. Z notářského zápisu na č. l. 193 spisu pak lze dovodit, že nárok na náhradu škody vůči obviněné pravděpodobně uplatní poškozená společnost se sídlem v Praze.

Z 21 útoků trestné činnosti pod bodem I. obžaloby jich celkem 14 bylo spácháno v obvodu Prahy 3, kde má sídlo Obvodní soud pro Prahu 3. Vzhledem k této skutečnosti Nejvyšší soud, s přihlédnutím k dikci § 22 tr. ř., rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 13. dubna 2011 Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch