11 Td 20/2009
Datum rozhodnutí: 27.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 20/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. N., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. dubna 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněného P. N. vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 1 T 20/2009 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu v Pardubicích.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Ostravě podala dne 28. 1. 2009 Okresnímu soudu v Ostravě obžalobu na obviněného P. N. pro trestný čin útisku podle § 237 tr. zákona a trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru podle § 249a odst. 2 tr. zákona, kterých se měl dopustit tím, že jako jediný jednatel společnosti U., s. r. o., která byla v předmětné době výlučným vlastníkem nemovitosti obytné budovy v M. O., rozkládající se na ulicích ..., postavené na parcele č. 477, kdy budova i parcela jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro M. k., Katastrální pracoviště O. na listu vlastnictví ..., pro katastrální území M. O., v období nejméně od měsíce března 2006 do 18. 8. 2008 nerespektoval platné nájemní smlouvy nájemníků v bytech uvedeného domu, mimo jiné Mgr. N. P., A. K., manželů MUDr. L. Š., a N. Š., MUDr. L. B., K. L., Ing. G. L., PaeDr. M. W., L. P., a R. Ch., a v úmyslu zabránit jim v řádném a nerušeném užívání těchto bytů, s cílem dosáhnout zrušení s nimi uzavřených nájemních vztahů a následného vystěhování nájemníků i osob s nimi oprávněně obývajících předmětné byty, navzdory tomu, že uvedení nájemníci řádně hradili nájem i služby spojené s užíváním bytů, způsobil nejprve od měsíce března roku 2006 neodváděním příslušných plateb dodavateli tepla a TUV společnosti D. O., a. s., odstavení tepla a přerušení dodávky teplé vody, přičemž nezajistil náležité náhradní zdroje tepla a teplé vody, kdy v předmětním období byla dodávka obnovena pouze na několik dnů v měsíci prosinci roku 2007, a následně pod záminkou jednorázové nutné opravy blíže nezjištěného dne měsíce března 2008 nechal zastavit i přívod studené vody, který však již neobnovil, ač to technický stav rozvodů vody dovoloval, kdy rovněž nezajistil žádný náhradní zdroj vody pro nájemníky, přičemž řádné užívání domu nájemníkům znemožnil i tím, že od konce roku 2006 nezajistil úklid ve společných prostorách domu a od roku 2007 zastavil provoz výtahů v domě, byť tyto byly v době odstavení funkční, kdy nezajistil ani řádné osvětlení společných prostor, přičemž na uvedené nedostatky byl opakovaně a bezvýsledně nájemníky upozorňován, to vše ačkoliv teplo, TUV i voda byly po celou dobu dodávány do nebytových prostor předmětného domu, pronajímaných ke komerčním účelům, a tímto svým kumulovaným jednáním znemožnil nájemníkům, mezi nimiž byly i osoby značně vysokého věku a špatného zdravotního stavu, řádné užívání bytů, a to i v tak základních oblastech jako je mytí, praní prádla a dodržování základní hygieny, kdy současně mnohým z nich znemožnil bezpečný pohyb ve společných neosvětlených prostorách a donutil je vyvinout nepřiměřené úsilí spočívající u starších osob v pravidelné zátěži při vycházení schodů do vyšších pater, což bylo od března 2008 spojeno i s neúměrnou fyzickou zátěží spočívající v nutnosti donášet do domu veškerou pitnou i užitkovou vodu, a tuto poté vynášet i do bytů ve vyšších patrech, přičemž vodu si museli nájemníci opatřovat na vlastní náklady, a dále nájemníky v důsledku odstavení přívodu tepla vystavil extrémně nízkým teplotám v bytech i době zimních měsíců, kdy běžně dosahovaly výše pouze kolem 10 °C, což nájemníky donutilo opatřit si na náhradní přímotopy, jejichž provoz také hradili z vlastních prostředků, a dále to způsobilo výskyt plísní na zdech, přičemž nemožnost užívat byty běžným způsobem, psychické úsilí spočívající v překonání dopadů dlouhodobého jednání obviněného, zvýšené náklady nájemníků na zajištění náhradních zdrojů tepla i vody a nemožnost jiného než nákladného a dlouhodobého právního řešení vzniklé situace vedly některé nájemníky, např. Ing. G. L., L. P., R. Ch. a A. K. k tomu, že se v souladu s původním záměrem obviněného odstěhovali z předmětného domu.

Podáním ze dne 24. 3. 2009 požádal obviněný P. N. podle § 25 tr. řádu o odnětí jeho trestní věci Okresnímu soudu v Ostravě a její přikázání Okresnímu soudu v Pardubicích s odůvodněním, že v několika denících a ve zprávách na rozhlasových stanicích se ohledně jeho trestního stíhání objevily velmi zarážející informace, které jednoznačně vyvolávají pochybnosti o tom, že by v dané věci mohlo být nestranně, objektivně a spravedlivě rozhodnuto Okresním soudem v Ostravě. V jeho trestní věci dosud nebylo soudem zahájeno hlavní líčení a jeho vina nebyla nikterak prokázána zákonným způsobem a ani nebyla pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu jeho vina vyslovena. Přes tuto skutečnost vyšel dne 20. 3. 2009 v deníku M. článek nazvaný M., který chtěl v obci ghetto, půjde k soudu. Článek pojednává o jeho osobě, je zde uvedeno jeho plné jméno a zcela jednoznačně je v článku uvedeno, že je osobou již dříve trestanou a v současné době má čelit dalšímu trestnímu stíhání. V článku je uvedeno, kdy se má konat hlavní líčení, před kterým soudem, čeho se jeho věc týká a z čeho je obžalován. Údaje uvedené v předmětném článku jsou samy o sobě neoprávněným zásahem do jeho soukromého života. Jako zcela nepřípustné však obviněný P. N. hodnotí vyjádření mluvčího Okresního soudu v Ostravě I. K., který je v předmětném článku citován tak, že u obviněného lze očekávat uložení nepodmíněného trestu, že v případě rozhodnutí o vině obviněnému hrozí i přeměna dřívější dvouleté podmínky a že obviněného cílem bylo zrušení uzavřených nájemních vztahů a následné vystěhování nájemníků, a to i přes to, že nájemníci řádně hradili nájem i služby spojené s užíváním bytů. Články podobného charakteru vyšly i v dalších denících a byly vysílány i v podobě zpráv na regionálních rozhlasových stanicích a zveřejněny na internetu. Obviněný P. N. má za to, že z článků vyplývá deklarování jeho viny, které na jedné straně vzbuzuje u veřejnosti přesvědčení o jeho vině a na druhé straně předurčuje zjištění skutečnosti Okresním soudem v Ostravě. Tiskový mluvčí Okresního soudu v Ostravě a potažmo celý tento soud, se v jeho věci dopustil zásahu do principu presumpce neviny. Trestní věc obviněného P. N. je ve sdělovacích prostředcích prezentována značně necitlivě ve vztahu k jeho osobě. Aniž by byl uznán vinným, je prezentován jako osoba, která nemá žádné morální zásady a je nutno jej potrestat. Takto to vnímá veřejnost, která očekává, že mu bude uložen nepodmíněný trest. Celá prezentace jeho kauzy ve sdělovacích prostředcích vyvolala nežádoucí zájem o jeho osobu. Tento postup, který je nutně v příkrém rozporu s § 8a tr. řádu, když kromě toho, že je uváděno jeho plné jméno, odkaz i na jinou podnikatelskou činnost, která nijak s projednávanou trestní věcí nesouvisí a dále na zřejmé porušení zásady presumpce neviny, obviněného poškozuje a vyvolává pochybnosti o tom, že jeho trestní věc bude nestranně projednána. Závěrem svého podání obviněný P. N. navrhl Nejvyššímu soudu, aby jeho trestní věc podle § 25 tr. řádu odňal Okresnímu soudu v Ostravě a přikázal ji k rozhodnutí Okresnímu soudu v Pardubicích, a to zejména z důvodu objektivního zjištění skutkového stavu a také možné dostupnosti tohoto soudu pro něj i případné svědky.

K podání obviněného P. N. se vyjádřil dne 24. 3. 2009 tiskový mluvčí Okresního soudu v Ostrvě Mgr. Igor Krajdl s tím, že jako tiskový mluvčí Okresního soudu v Ostravě o případu obviněného P. N. nehovořil s žádným z novinářů osobně ani telefonicky. Veškeré zveřejněné informace pocházejí z běžného tiskového avíza k zajímavým případům rozeslaného médiím prostřednictvím elektronické pošty. Stejným způsobem postupuje i v jiných případech, které jsou pro média skutkově zajímavé. Rovněž nehovořil o tomto případu ani s předsedkyní senátu Okresního soudu v Ostravě Mgr. Monikou Zubkovou, informace o případu čerpal z textu obžaloby a také z dřívějších článků zveřejněných v médiích k osobě obviněného. Ke svému vyjádření připojil Mgr. Igor Krajdl tiskové avízo, které rozeslal médiím a ze kterého média získala informace pro svoje články a zprávy.

K podání obviněného P. N. se vyjádřila dne 30. 3. 2009 předsedkyně senátu Okresního soudu v Ostravě Mgr. Monika Zubková, která rovněž uvedla, že o předmětné věci obviněného s novináři nehovořila, neposkytovala žádné informace a o zveřejněných informacích se dozvěděla až z článků, které obviněný k jeho žádosti založil do spisu. K projednávané věci nemá Mgr. Monika Zubková žádný vztah, stejně jako ani k osobám, kterých se věc dotýká.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, ale i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněného P. N. dojít podle zatím shromážděných důkazů výlučně na území O., takže by bylo v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud by věc projednal a rozhodl Okresní soud v Ostravě, který by byl věcně a místně příslušný. Za situace, kdy trestní věc obviněného P. N. byla obsáhle prezentována v médiích ještě před samotným projednáním věci u soudu, a to na základě tiskového avíza rozeslaného tiskovým mluvčím Okresního soudu v Ostravě, ze kterého lze dovodit údaje, z nichž lze zjistit jednak totožnost obviněného, ale zejména toto avízo nebylo podáno tak, aby bylo zřejmé, že platí zásada presumpce neviny, a z toho důvodu nemusí být obviněný odsouzen, ale naopak i zproštěn obžaloby či může být jeho trestní stíhání zastaveno, tak došlo k ohrožení objasnění skutečností důležitých pro posouzení věci a ve svém důsledku i k porušení zásady stanovené v § 2 odst. 2 tr. řádu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. Z toho vyplývá, že v projednávané věci jsou dány důvody a skutečnosti, které ve svém souhrnu zpochybňují schopnost místně příslušného soudu projednat a rozhodnout věc za dodržení všech v úvahu přicházejících zásad trestního řízení, a tyto důvody a skutečnosti se mohou lépe uplatnit právě u soudu, kterému má být věc přikázána. Je proto vhodné, aby trestní věc obviněného P. N. projednal a rozhodl jiný věcně a místně příslušný soud.

V projednávaném případě jsou tedy dány důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Za tohoto stavu lze považovat návrh obviněného P. N. na odnětí jeho trestní věci podle § 25 tr. řádu Okresnímu soudu v Ostravě a její přikázání Okresnímu soudu v Pardubicích za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera