11 Td 20/2007
Datum rozhodnutí: 30.04.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 20/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. C., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněného P. C. vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 15 T 158/2006 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě podal dne 10. 8. 2006 Okresnímu soudu v Ostravě obžalobu na obviněného P. C. pro trestný čin pohrdání soudem podle § 169b tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že v době od 16. 5. 2005 do 12. 9. 2005 v budově Krajského soudu v Ostravě jako svědek, jež měl podat svědectví ve věci projednávané u Krajského soudu v Ostravě vedené pod sp. zn. 35 T 8/2004, opakovaně mařil jednání soudu tím, že se nedostavoval k hlavnímu líčení, přesto že byl o povinnosti podat svědeckou výpověď poté, co nepřebíral předvolání k hlavnímu líčení, jež mu byla doručována poštou, vyrozumíván telefonicky dne 27. 5. 2005 zapisovatelkou Krajského soudu v Ostravě a dne 16. 5. 2005 předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě JUDr. K. G., ve dnech 21. 7. 2005 a 10. 8. 2005 odmítl převzít předvolání k tomuto soudu doručovaná prostřednictvím Policie ČR a poté, co byl k hlavnímu líčení dne 12. 9. září 2005 předveden na podkladě nařízení předsedy senátu Krajského soudu v Ostravě, opakovaně se v průběhu hlavního líčení choval k soudu urážlivým způsobem, kdy v důsledku takovéhoto jednání nemohl soud vykonávat ve věci všechny úkony, které v jednání vykonávat zamýšlel a znemožnil tak soudu ve věci rozhodnout.

Podáním ze dne 23. 2. 2007 navrhla předsedkyně senátu Okresního soudu v Ostravě podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného P. C. Okresnímu soudu v Ostravě a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 4 s tím, že trestní věc obviněného by měla být projednána na základě trestního oznámení podaného předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě JUDr. K. G., a proto za situace, kdy přímým nadřízeným Okresnímu soudu v Ostravě je Krajský soud v Ostravě, kde funkci předsedy jednoho senátu vykonává právě JUDr. K. G., a kdy je důvodné předpokládat, že v případě odvolání některé ze stran proti rozsudku soudu prvního stupně v této trestní věci bude odvolací řízení vedeno u téhož Krajského soudu v Ostravě. Navíc z obsahu trestního spisu vedeného u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 35 T 8/2004, v němž obviněný P. C. vystupoval jako svědek, bylo zjištěno, že se obviněný v posledních několika letech léčí pro srdeční onemocnění a vzhledem k jeho vážnému zdravotnímu stavu je neschopen absolvovat delší cesty, jakou by nepochybně byla cesta z místa bydliště obviněného, k místně příslušnému soudu v Ostravě. Za této situace, s přihlédnutím k závažnému onemocnění srdce, kterým obviněný trpí, přičemž je důvodné předpokládat, že by řízení nebylo ukončeno v jediném hlavním líčení pro složitost a nejistou prognózu zdravotního stavu obviněného v době konání jednotlivých hlavních líčení, a s přihlédnutím k tomu, že je nepochybné, že odvolací řízení týkající se rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě jsou projednávána u téhož Krajského soudu v Ostravě, jehož jedním z předsedů senátu je rovněž i JUDr. K. G., se jeví vhodným, aby trestní řízení proti obviněnému proběhlo v obvodu soudu faktického bydliště obviněného, pro kterého by takto účast u soudního řízení při uplatnění svých práv obhajoby a účasti mohla být lépe zaručena a zajištěna.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Z lékařských zpráv, týkajících se zdravotního stavu obviněného P. C. vyplývá, že cesta z místa bydliště obviněného k místně příslušnému soudu, je pro velkou vzdálenost rizikovým faktorem jeho zdravotního stavu. Jedním z hledisek určujících důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu je, při současném respektování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, též zájem na zajištění ústavního práva obviněného, vyjádřeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Za situace, kdy trestní věc obviněného P. C. bude projednávána v hlavním líčení, je nutné zajistit optimální podmínky k uplatnění plných práv obhajoby obviněného a jeho účasti u hlavního líčení, které by nemohly být splněny s ohledem na jeho zdravotní stav a velkou vzdálenost místa bydliště obviněného a místně příslušného soudu. Všechny tyto důvody lze považovat za natolik závažné, že odůvodňují použití § 25 tr. řádu pro změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci.Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedkyně senátu Okresního soudu v Ostravě na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera