11 Td 20/2005
Datum rozhodnutí: 29.08.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 20/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného S. S., vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 14 T 55/2005 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. 8. 2005 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného S. S. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Mělníku.

O d ů v o d n ě n í :

Náměstkyně okresní státní zástupkyně v Mělníku podala dne 28. 4. 2005 Okresnímu soudu v Mělníku obžalobu na obviněného S. S. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák., který měl spáchat tím, že jako obchodní zástupce společnosti Q. spol. s r. o. M., pro oblast střední M. na základě smlouvy o obchodním zastoupení ze dne 4. 2. 2002 v období od poloviny roku 2003 do dubna 2004 přebíral zboží charakteru stavební chemie, bazénová chemie, protipožární nátěry, přípravky komunální hygieny a další, které nabízel a prodával za provizi, přičemž zboží až do úhrady bylo ve vlastnictví společnosti a v rozporu se sjednanými obchodními podmínkami zboží prodával s vyššími slevami než bylo určeno, předával je některým odběratelům do komisního prodeje bez souhlasu společnosti a také z převzatých hotovostí hradil své náklady na dopravu nad rámec poskytované náhrady nákladů a způsobil tak společnosti Q. spol. s r. o. M. škodu ve výši 567.577,50 Kč, přičemž vzniklý schodek se snažil zakrývat půjčováním zboží v době inventur a nákupem zboží na svou osobu.

Usnesením Okresního soudu v Mělníku ze dne 23. 5. 2005, sp. zn. 14 T 55/2005, byla trestní věc obviněného S. S. podle § 222 odst. 1 tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve věci je místně příslušný Okresní soud v Olomouci, v jehož obvodu se nachází sklad, kde si měl obviněný svěřené věci, které byly ve vlastnictví poškozeného, přisvojit, tyto věci poškozenému v rozporu s uzavřenou smlouvou o obchodním zastoupení nevrátit a způsobit mu tak škodu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný S. S. pracoval jako obchodní zástupce společnosti Q. spol. s r. o. M., pro oblast střední M., přičemž jednání, kvalifikovaného jako trestný čin zpronevěry se měl dopouštět v souvislosti se svými obchodními aktivitami v oblasti střední M. I když zboží, se kterým měl později protiprávně manipulovat, přebíral převážně v olomouckém skladu, jednání, pro které je žalován se nedopouštěl jen v obvodu Okresního soudu v Olomouci, ale v celé oblasti střední M. Za tohoto stavu je obtížné stanovit místní příslušnost podle jednání pachatele naplňujícího objektivní stránku trestného činu, ale jeví se spolehlivé stanovit tuto příslušnost podle místa, kde nastal jeho následek. Protože tímto místem je sídlo společnosti Q. spol. s r. o. M., bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. srpna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera