11 Td 2/2009
Datum rozhodnutí: 27.02.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 2/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných T. H. N. a T. V. D. rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 2. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných T. H. N. a T. V. D. p ř í s l u š n ý Krajský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze podala dne 25. 11. 2008 Městskému soudu v Praze obžalobu na obviněné T. H. N. a T. V. D. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zákona, spáchaného ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zákona, kterého se měli dopustit tím, že v přesně nezjištěné době koncem dubna 2006 v P., S., v čínském bistru H. Y. D., pod záminkou zajištění dovozu a proclení 2 kontejnerů s obuví, zaslaných z Číny do přístavu v H. v SRN, obviněný T. H. N. převzal od poškozeného Z. D. M. originální náložní listy konosament ke kontejneru obsahujícímu boty zaslané firmou F. J. T. Co Ltd se sídlem v X., Č., v celkové hodnotě 157.236,80 USD, dle kurzovního přepočtu v hodnotě 3.473.203,- Kč a konosament ke kontejneru obsahující zboží boty zaslané firmou S. Z. H. M. D. T. Co Ltd se sídlem G., Č., v celkové hodnotě 129.753,60 USD, dle kurzovního přepočtu v hodnotě 2.866.127,- Kč, následně dne 16. 5. 2006 obv. T. H. N. na stejném místě v bistru H. Y. D. převzal od poškozeného na pokrytí poplatků souvisejících s přepravou kontejnerů z přístavu H. do ČR a s proclením zboží finanční hotovost ve výši 400.000,- Kč, poté společně s poškozeným odjeli do B., kde v restauraci S. obviněný T. V. D. přislíbil poškozenému zajištění přepravy zboží v kontejnerech do ČR ve lhůtě cca jednoho týdne, do současné doby však zboží poškozenému nepředali ani nevrátili převzaté peníze, přičemž následně bylo zjištěno, že kontejnery se zbožím byly firmou F. H&H L. s.r.o. na základě objednávky firmy A.B.W. S. dopraveny do kontejnerového terminálu D. S., SR, a po proclení zboží na celnici v B., zboží převzala firma P. W. A.B.W.S. se sídlem B., M., pro neztotožněnou firmu v Maďarské republice, přičemž výše uvedeným jednáním poškozenému Z. D. M. způsobili škodu ve výši 6.739.330,- Kč.

Obviněnému T. H. N. je dále obžalobou kladeno za vinu, že nejméně od 7. 3. 2005 do 16. 5. 2006 se zdržoval na území České republiky, ačkoli mu rozhodnutím Policie ČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, oddělení cizinecké policie Příbram ze dne 17. 3. 2003, sp. zn. SCPP-65/PH-XI, v právní moci dnem 20. 6. 2003, bylo uloženo správní vyhoštění na dobu 5 let, tj. do 17. 3. 2008, čímž se dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. b) tr. zákona.

Usnesením ze dne 12. 1. 2009, sp. zn. 46 T 27/2008, rozhodl Městský soud v Praze podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu o předložení trestní věci obviněných T. H. N. a T. V. D. Nejvyššímu soudu jako soudu nejblíže společně nadřízenému k rozhodnutí o místní příslušnosti Krajského soudu v Brně k projednání trestní věci obviněných, dosud vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 46 T 27/2008 s tím, že v rámci předběžného projednání obžaloby dne 12. 1. 2009 dospěl Městský soud v Praze k závěru, že není k projednání věci obviněných příslušný. Ze spisového materiálu totiž jednoznačně vyplývá, na rozdíl od podané obžaloby, že k předání cenných papírů, kterých bylo třeba k nakládání se zbožím, došlo v B., kam poškozený Z. D. M. cestoval společně s obviněným T. H. N. za obviněným T. V. D. Tato skutečnost je potvrzena výpovědí poškozeného i dalšího svědka v této trestní věci. Z uvedeného je tedy zřejmé, že v P. došlo pouze ke kontaktu poškozeného s obviněným T. H. N., který následně poškozeného v B. seznámil s obviněným T. V. D., kde rovněž došlo k předání dokumentů umožňujících nakládaní se zbožím. Městský soud v Praze dospěl k závěru, že o věcné příslušnosti krajského soudu není sporu s ohledem na právní kvalifikaci projednávaného skutku, která je dána výší způsobené škody, avšak má za to, že není místně příslušný k projednání věci, neboť ke spáchání trestného činu došlo v B., tedy v obvodu Krajského soudu v Brně, který je dle názoru městského soudu k projednání věci věcně i místně příslušný.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu podle ust. § 250 tr. zákona dojít jednáním obviněných T. H. N. a T. V. D. spočívajícím v tom, že pod příslibem vyřízení potřebných formalit spojených s přepravou zboží na určené místo, vylákali od poškozeného cenné papíry, které opravňovali k nakládání se zbožím, které následně poškozenému nedodali a dále s ním nakládali, na území B., zatímco v obvodu Městského soudu v Praze došlo pouze k prvotnímu kontaktu obviněného T. H. N. s poškozeným, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Krajský soud v Brně, který je k tomu řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera