11 Td 19/2011
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 19/2011-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněných E. E. , roz. N. , a P. K. , vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 28/2011 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. dubna 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněných E. E. a P. K. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou podal dne 16. 2. 2011 pod č. j. ZT 136/2010-36 Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou obžalobu na obviněné E. E. pro trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 4 písm. b) tr. zák. (zák. č. 140/1961 Sb.) a P. K. pro pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250b odst. 1, 4 písm. b) tr. zák., kterého se měli dopustit tím, že dne 20. 6. 2007 v H. , okres K. , obviněný P. K. , který na základě dohody o pracovní činnosti jednal v zastoupení své matky I. K. jako vedoucí firmy I. K. , se sídlem v R. , okr. Ž. n. S. , a vydával se tím i za zprostředkovatele společnosti Cetelem ČR, a. s., umožnil obviněné E. E. uzavření smlouvy o úvěru, jehož předmětem bylo profinancování koupě osobního motorového vozidla zn. Š. S. v hodnotě 1.097.200,- Kč s přímou platbou 329.160,- Kč, tím, že do smlouvy o úvěru P. K. uvedl s vědomím E. E. konkrétní údaje k zakupovanému vozidlu, a to rok výroby 2007 a k žádosti přiložil kopii velkého technického průkazu, ačkoliv ve skutečnosti oba obvinění museli vědět, že takové vozidlo neexistuje, neboť nebylo nikdy vyrobeno, a velký technický průkaz je falešný, a zároveň oba obvinění společně přiložili k úvěrové smlouvě falešné potvrzení o zaměstnání obviněné E. E. , neboť jmenovaná nikdy nepracovala u firmy J. S. se sídlem v H. , J. W. , přičemž na základě takto poskytnutých údajů byl společností Cetelem ČR, a. s., úvěr schválen a finanční prostředky ve výši 768.400,- Kč byly vyplaceny na účet, jehož majitelem je firma I. K. se sídlem v obci R. , okres Ž. n. S. , a poté dne 26. 6. 2007 zaslané peníze z tohoto účtu vybral obviněný P. K. , a to po částkách 600.000,- Kč a 175.000,- Kč, a následně úvěr nebyl řádně splácen, čímž byla společnosti Cetelem ČR, a. s., se sídlem Karla Engliše 3208/5, Praha 5, způsobena přímá škoda v celkové výši 768.400,- Kč.

Usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 28. 2. 2011, sp. zn. 2 T 28/2011, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněných E. E. a P. K. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož z obžaloby i obsahu spisu vyplývá, že úvěrová smlouva byla sepsána a podepsána v Karviné, kde má také bydliště obviněná E. , ke vzniku škodlivého následku pak došlo v sídle společnosti Cetelem ČR, a. s., které je v Praze 5.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V daném případě tak přicházela v úvahu místní příslušnost Okresního soudu v Karviné nebo Obvodního soudu pro Prahu 5. Nejvyšší soud přitom považuje za vhodnější, aby věc projednal Okresní soud v Karviné, kde došlo k popsanému jednání a v jehož obvodu má současně jedna z obviněných bydliště.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 13. dubna 2011

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch