11 Td 19/2009
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 19/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. A. , vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 4 T 293/2008 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 3. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného J. A. p ř í s l u š n ý Městský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v S. podala dne 31. 12. 2008 Okresnímu soudu v S. obžalobu na obviněného J. A. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že v době od 14. 1. 2008 do 8. 2. 2008 jako obchodní zástupce společnosti D. , s. r. o., T. , P. , a k její škodě z tržeb inkasovaných v hotovosti za prodej svěřeného zboží neodvedl a pro svou potřebu si ponechal částku ve výši 52.641,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v S. ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 4 T 293/2008, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného J. A. , předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v S. není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož z obsahu spisu vyplývá, že obviněný J. A. si měl ponechat peníze, které získal dealerskou činností na jižní Moravě a v jihovýchodních Čechách, přičemž centrálním bodem jeho činnosti bylo B. , kde také bydlí a kde měl odvádět získané tržby, což běžně činil složením tržeb na účet poškozené společnosti v pobočce ČSOB v B. Pokud se tedy dopustil jednání kladeného mu za vinu, nestalo se tak na okrese S. , ale v B. , resp. v jeho okolí. Okresní soud v S. se proto necítí místně příslušný k projednání trestní věci obviněného J. A. , ale místně příslušným bude Městský soud v B. , případně okresní soudy, v jejichž obvodu leží sídla zákazníků, jejichž platby měl obviněný zpronevěřit.Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v S. Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Místem spáchání trestného činu zpronevěry je místo, kde se obviněný dopustil jednání, jímž si přisvojil cizí věc mu svěřenou. Samotným převzetím cizí věci pachatelem s tím, že s ní bude určitým způsobem nakládat, ještě nejsou naplňovány zákonné znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zákona. Místo, kde pachatel věc převzal, proto není místem spáchání tohoto trestného činu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud se liší od místa, kde si pachatel věc přisvojil. Vzhledem k tomu, že v posuzovaném případě lze za jedno z míst spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zákona, jak správně konstatoval i Okresní soud v S. , označit místo, kde obviněný J. A. , vykonal jednání naplňující objektivní stránku skutkové podstaty žalovaného trestného činu, tedy místo, kde obvykle odváděl tržbu poškozené společnosti, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, v jehož obvodu má obviněný i bydliště, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera