11 Td 19/2005
Datum rozhodnutí: 29.06.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 19/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných V. V., Mgr. S. M. a Mgr. V. S. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 6. 2005 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e o d n í m á Okresnímu soudu v Benešově věc vedená pod sp. zn. 1 T 61/2005 a p ř i k a z u j e s e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Bruntále.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Benešově podala dne 6. 5. 2005 Okresnímu soudu v Benešově obžalobu na obviněné V. V., Mgr. S. M. a Mgr. V. S. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák., který měli spáchat tím, že obviněný V. V. dne 11. 6. 2004 v době kolem 11.15 hodin jako sportovní instruktor společnosti S.-S-Ch., při sjíždění řeky S. z obce Č. Š do obce S., okr. K. H. na prvním jezu od mostu v obci Č. Š., okr. B: při průjezdu sportovní propustí podcenil zjevná rizika řeky, z nichž vyplývalo ohrožení života a zdraví svěřených účastníků vodáckého kurzu, zejména si před překonáním jezu tento řádně neprohlédl, jak je základním vodáckým pravidlem, byť se jedná o jez označený ve V. p. řeky S. jako smrtelně nebezpečný, viditelně označený tabulkou s nápisem Nebezpečný jez , jako jediný instruktor převzal dvě početné skupiny účastníků, přičemž šlo o účastníky rozdílných znalostí a zkušeností s vodáctvím, ve většině šlo o osoby bez jakýchkoli zkušeností s ovládáním lodi a sjížděním řeky, podcenil i rizika řeky v souvislosti se zvýšeným vodním stavem, kdy jako zkušený instruktor musel vědět, že v nádjezí se s narůstajícím vodním stavem zvyšuje nebezpečí natažení na jez, přičemž v podjezí je zpětný proud a že za této situace nebude mít dostatečný přehled o všech účastnících akce a nebude schopen dostatečně zajistit jejich bezpečnost, v důsledku čehož došlo k najetí třech lodí na korunu jezu, jejich převrácení pod korunu jezu a k utonutí R. Z. a k těžkému zranění L. T., která utrpěla vdechnutí říční vody a žaludeční šťávy do plic s rozvojem těžkého zánětu plic, drobné odřeniny na čele a větší plošný hematom na levé paži, S. K., která utrpěla závažné poškození plic, mnohočetné odřeniny a vylomení dvou dolních řezáků a dále došlo ke zranění J. R., která utrpěla psychický šok a četné oděrky a hematomy po těle a dále B. S., která utrpěla drobné modřiny na pažích, vzniklé při vytahování z vody, a obviněná Mgr. S. M. jako vedoucí školního výletu sexty G. K. a obviněný Mgr. V. S. jako pedagogický dozor uvedeného výletu, kterým byli svěřeni studenti gymnázia k dozoru dne 11. 6. 2004 kolem 11.15 hodin při sjíždění řeky S. z obce Č. Š. do obce S., okr. K. H. porušili zejména ustanovení čl. 16 odst. 4 Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. 29159/2001-26 z 9. 11. 2001, když při zjišťování stupně plavecké vyspělosti žáků a zhodnocení stavu sjížděné řeky zcela spoléhali na sjednaného instruktora, přičemž vzhledem k naprosté nezkušenosti studentů se sjezdem řeky, charakteru sjížděného úseku vodního toku se zvýšeným stavem vody a se zjevně vyznačeným nebezpečným jezem a z povahy instruktáže pro tak značný počet účastníků rozdílných zkušeností a počtu lodí z hlediska možnosti přehledu o účastnících akce a zajištění jejich bezpečnosti, při vědomosti, že instruktor odpovídá nejvýše za pět kanoí nebo kajaků, neučinili žádná opatření, v důsledku čehož došlo při sjíždění k převrácení gumového člunu, na kterém jela žačka sexty R. Z. a k jejímu utonutí a současně došlo ke zranění její spolujedoucí z lodě J. R., která utrpěla psychický šok a četné oděrky a hematomy po těle.

Podáním ze dne 27. 5. 2005 navrhla předsedkyně senátu Okresního soudu v Benešově podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněných V. V., Mgr. S. M. a Mgr. V. S. Okresnímu soudu v Benešově a její přikázání Okresnímu soudu v Bruntále z důvodů hospodárnosti a rychlosti trestního řízení s tím, že z dvaceti osmi svědků, jež bude třeba u hlavního líčení vyslechnout, má devatenáct bydliště v okrese B., osm v okrese F.-M. a pouze jeden v okrese B. Rovněž dva obžalovaní se trvale zdržují v K., okres B., kdy tito při seznámení se se spisem sami prostřednictvím svých obhájců postup podle § 25 tr. řádu navrhli.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně splněny jsou. Dva obvinění bydlí v K. a z dvaceti osmi svědků navržených ke slyšení se jich devatenáct trvale zdržuje v okrese B., osm v okrese F.-M. a pouze jeden v okrese B. S ohledem na značnou vzdálenost mezi obvodem Okresního soudu v Benešově, kam obžaloba napadla, a severomoravskými okresy, odkud by se téměř všichni svědci a dva obvinění měli k procesnímu soudu dostavit, jeví se vhodné místní příslušnost soudu změnit. Z uvedených důvodů je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc projednal a rozhodl Okresní soud v Bruntále, v jehož obvodu se trvale zdržují dva obvinění a většina svědků.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera