11 Td 19/2002
Datum rozhodnutí: 26.03.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 19/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného J. Č., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11 T 28/2000 projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. 3. 2002 spor o příslušnost mezi Krajským soudem v Brně a Krajským soudem v Praze a rozhodl t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného J. Č. p ř í s l u š n ý Krajský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Krajská státní zástupkyně podala ke Krajskému soudu v Brně obžalobu proti obviněnému J. Č. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zák., kterého se měl dopustit tak, že jako předseda představenstva společnosti C., a. s., poté co dne 22. 12. 1997 s úmyslem závazky neuhradit uzavřel se společností S. a. s., zastoupené ing. F. B., Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o postoupení pohledávek vůči dlužníkovi FN B. B., a přesně nezjištěného dne měsíce ledna 1998 uzavřel s datem 29. 12. 1997 se společností S.. s. Smlouvu o postoupení pohledávek za smluvní cenu 40.662.757,05 Kč, splatnou nejpozději do 27. 2. 1998, a ještě téhož dne rovněž s datem 27. 2. 1998 uzavřel se společností S. a. s. Mandátní smlouvu za účelem vymáhání pohledávky FN B. B. za sjednanou odměnu ve výši 5 % plus 22 % DPH z jistiny inkasované pohledávky, přičemž dlužník FN B. B. poukázala z titulu Dohody o úhradě dluhu na účet společnosti C., a. s. ve dvou splátkách ve dnech 29. a 30. 12. 1997 částku 48.619.259,- Kč, avšak dohodnutou částku společnosti S. a. s. v termínu splatnosti ani do současné doby neuhradil a peníze použil k úhradě svých závazků, čímž společnosti S. a. s. způsobil škodu ve výši 40.662.757,10 Kč. Obžaloba napadla Krajskému soudu v Brně dne 1. 12. 2000.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 1. 2. 2002, sp. zn. 11 T 28/2000, byla trestní věc obviněného Č. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že obviněný měl na základě smluv uzavřených se společností S. a. s. získat finanční prostředky v Ř. u P., kdy je zpochybněna místní příslušnost Krajského soudu v Brně a věc by měl projednat Krajský soud v Praze.

Nejvyšší soud podle § 24 odst. 1 tr. řádu zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Obviněný J. Č. se měl podle obžaloby dopustit podvodného jednání uzavřením několika na sebe navazujících smluv, přičemž plnění z těchto smluv si ponechal pro sebe, resp. je použil pro své potřeby, a nesplnil tak závazky, které pro společnost, kde byl předsedou představenstva, z uzavřených smluv vyplývaly. Z tohoto hlediska není podstatné, kde fakticky plnění proběhlo, ale to, kde s úmyslem závazky neuhradit, došlo k uzavření smluv. A protože k uzavření inkriminovaných smluv mělo dojít v sídle společnosti C., a. s., je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, aby věc projednal Krajský soud v Brně. V obvodu tohoto soudu bylo provedeno celé vyšetřování a k tomuto soudu také napadla obžaloba.

Nad rámec shora uvedeného závěru je třeba ještě zdůraznit, že je naprosto nepřijatelné rozhodovat podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu více než rok poté, co napadla obžaloba.

Za tohoto stavu ve sporu o příslušnost podle § 24 odst. 1 tr. řádu rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. března 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera