11 Td 18/2009
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 18/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného R. S. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. března 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněného R. S. vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 10/2009 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e se k projednání Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podala dne 28. 1. 2009 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného R. S. pro pod bodem I. obžaloby trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), d) tr. zákona a trestný čin neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zákona a pod bodem II. obžaloby trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zákona dílem dokonaný, dílem nedokonaný ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zákona k § 247 odst. 1, 2 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že společně se samostatně stíhaným nezletilým J. S

I. dne 15. 8. 2006 v době od 16.20 do 16.30 hod v P., ul. Ch. v OD P. odcizil u nákupního vozíku dámskou kabelku v hodnotě 250,- Kč obsahující mobilní telefon zn. NOKIA 6120i v hodnotě 4.500,- Kč, černou koženou peněženku v hodnotě 500,- Kč, občanský průkaz, řidičský průkaz, kartu VZP, časovou jízdenku MHD v hodnotě 230,- Kč, vše na jméno poškozené M. D., OTP a doklad o sjednaném pojištění, 16 ks klíčů od bytu a zaměstnání, klíč od vozu zn. Škoda Fabia v hodnotě 1.200,- Kč, klíč od uzamykání řadící páky v hodnotě 200,- Kč, čelní panel k autorádiu zn. Panasonic v hodnotě 700,- Kč, kosmetiku v hodnotě 300,- Kč, finanční hotovost ve výši 2.700,- Kč, platební kartu VISA ELECTRON Č. s., a.s. a platební kartu MAX P. s., čímž poškozené M. D. způsobil škodu v celkové výši 11.130,- Kč,

II. 1) dne 15. 8. 2006 v 16.27 hod. v P., ul. H., z bankomatu Č. s., a. s., pomocí platební karty VISA ELECTRON Č. s., a. s., vybral bez svolení poškozené M. D., finanční hotovost ve výši 15.000,- Kč, kterou použil pro svoji potřebu,

2) dne 15. 8. 2006 v 16.29.09 hod. v P., ul. H., z bankomatu Č. s., a. s., pomocí odcizené platební karty MAX P. s. vybral bez svolení poškozené M. D., finanční hotovost ve výši 4.000,- Kč, kterou použil pro svoji potřebu,

3) dne 15. 8. 2006 v 16.29.44 hod. v P., ul. H., z bankomatu Č. s., a. s., pomocí odcizené platební karty MAX P. s. vybral bez svolení poškozené M. D., finanční hotovost ve výši 10.000,- Kč, kterou použil pro svoji potřebu,

4) dne 15. 8. 2006 v 16.30 hod. v P., ul. H., z bankomatu Č. s., a. s., pomocí odcizené platební karty MAX P. s. vybral bez svolení poškozené M. D., finanční hotovost ve výši 1.000,- Kč, kterou použil pro svoji potřebu,

5) dne 15. 8. 2006 v 16.27.55 hod. v P., ul. H., z bankomatu Č. s., a. s., pomocí odcizené platební karty VISA ELECTRON Č. s. patřící M. D., chtěl vybrat finanční hotovost ve výši 15.000,- Kč, avšak bankomat ji z důvodu překročení denního limitu výběru nevydal,

6) dne 15. 8. 2006 v 16.28.14 hod. v P., ul. H., z bankomatu Č. s., a. s., pomocí odcizené platební karty VISA ELECTRON Č. s., a. s., patřící M. D., chtěl vybrat finanční hotovost ve výši 4.000,- Kč, avšak bankomat ji z důvodu překročení denního limitu výběru nevydal,

7) dne 15. 8. 2006 v 16.37.30 hod. v P., ul. T., v OD B. z bankomatu G. M. B., a. s., pomocí odcizené platební karty VISA ELECTRON Č. s., a. s., patřící M. D., chtěl vybrat finanční hotovost ve výši 2.000,- Kč, avšak bankomat ji z důvodu překročení denního limitu výběru nevydal,

čímž poškozené způsobil škodu na uskutečněných výběrech v celkové výši 30.000,- Kč a dalšími nerealizovanými transakcemi hodlal způsobit další škodu ve výši 21.000,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. 1. 2009, sp. zn. 6 T 10/2009, bylo trestní stíhání obviněného R. S. podle § 314c odst. 1 písm. c) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. c) tr. řádu, § 172 odst. 1 písm. c) tr. řádu zastaveno.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 61 To 62/2009, bylo napadené usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30.1.2009, sp. zn. 6 T 10/2009, ke stížnosti státního zástupce zrušeno podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. řádu a soudu I. stupně bylo uloženo, aby o věci znovu jednal a rozhodl.

Podáním ze dne 19.3.2009 navrhl předseda senátu Obvodního soudu pro Prahu 4 podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného R. S. Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a její přikázání Okresnímu soudu v Ostravě s tím, že ze spisového materiálu je zřejmé, že jak svědek, kterého bude třeba u soudu vyslechnout a s obviněným R. S. konfrontovat, tak i obviněný bydlí v obvodu Okresního soudu v Ostravě. Podle názoru soudu výslech poškozené, která má bydliště v Praze nebude třeba při jednání soudu opakovat, jelikož poškozená vypovídá toliko ke způsobu odcizení jejich věcí v bodě I) obžaloby a další svědek vypovídá pak pouze k identifikaci údajného spolupachatele obviněného. Obě tyto výpovědi i s ohledem na jejich provedení a obsah mohou být čteny podle § 211 odst. 1 tr. řádu. Jelikož obviněný i svědek bydlí ve značné vzdálenosti od Obvodního soudu pro Prahu 4 a lze důvodně předpokládat, že ze strany svědka bude účtováno svědečné, bylo by to tak spojeno s vyššími náklady řízení, než pokud by byla daná věc projednána u Okresního soudu v Ostravě, v jehož obvodu zároveň bydlí obviněný i svědek. Má se za to, že projednání předmětné trestní věci obviněného R. S. u Okresního soudu v Ostravě povede k urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci existují důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Obviněný, stejně jako svědek, kterého bude třeba v průběhu řízení před soudem vyslechnout, bydlí v okrese Ostrava. S ohledem na vzdálenost Obvodního soudu pro Prahu 4, kam trestní věc obviněného napadla, od bydliště obviněného a svědka, se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit. Projednání trestní věci obviněného R. S. u Okresního soudu v Ostravě, by mělo vést ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Z uvedených důvodů je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněného R. S. projednal a rozhodl Okresní soud v Ostravě.Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedy senátu Obvodního soudu pro Prahu 4 na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera