11 Td 18/2007
Datum rozhodnutí: 30.04.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 18/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné L. N. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněné L. N. vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 4 T 221/2006 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu v Liberci.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Šumperku vydal dne 12. 12. 2006, č. j. 4 T 221/2006-77, trestní příkaz, v němž uznal obviněnou L. N. vinnou z návodu k trestnému činu úvěrového podvodu podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. a § 250b odst. 1, 3 tr. zákona, kterého se měla dopustit tím, že dne 23. 6. 2005, jakožto zástupce obchodní společnosti K. C., M. K., sepsala v J., okres Š., při prodeji zboží této společnosti, úvěrové smlouvy mezi společností G. M. M., a. s., a A. W. pod číslem smlouvy, v níž po zjištění, že jmenovaná je bez zaměstnání a vedena u úřadu práce, vyplnila jejího zaměstnavatele O. p., a. s., při čistém měsíčním příjmu 9.200,- Kč a výši požadovaného a poskytnutého úvěru na zakoupení zboží 10.800,- Kč, E. K., pod číslem smlouvy, v níž po zjištění, že jmenovaná je bez zaměstnání, vyplnila jako zaměstnavatele O. p., a. s., při čistém měsíčním příjmu 8.100,- Kč a výši požadovaného a poskytnutého úvěru na zakoupení zboží 10.800,- Kč a Z. B., pod číslem smlouvy, v níž po zjištění, že jmenovaná je bez zaměstnání, vyplnila jako zaměstnavatele O. p., a. s., při čistém měsíčním příjmu 8.500,- Kč a výši požadovaného a poskytnutého úvěru na zakoupení zboží 10.800,- Kč, přičemž úvěr žádná z nich následně nesplácela, čímž způsobila škodu ve výši 10.800,- Kč společnosti H. C. a. s. v případě A. W. a škodu ve výši 21.600,- Kč společnosti G. M. M. a. s., v případě E. K. a Z. B.

Proti tomuto trestnímu příkazu podala obviněná L. N. odpor a dále navrhla prostřednictvím svého obhájce podle ustanovení § 25 tr. řádu odnětí její trestní věci Okresnímu soudu v Šumperku a přikázání Okresnímu soudu v Liberci s tím, že obviněná L. N. bydlí trvale v okrese L., je matkou samoživitelkou, která pečuje o dítě mladší jednoho roku a je nemožné, aby se osobně účastnila hlavního líčení v její trestní věci u místně příslušného soudu v L., přičemž na svojí osobní účasti při hlavním líčení trvá. Obviněná dále uvedla, že nemá vlastní vozidlo, na nájem osobního vozidla k přepravě na hlavní líčení nemá finanční prostředky, žije na sociálních dávkách a s dítětem mladším jednoho roku není možné cestovat veřejnou dopravou, když cesta k místně příslušnému soudu zabere více než dvanáct hodin.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Skutečnost, že obviněná L. N., s ohledem na svoji finanční situaci a proto, že sama pečuje o dítě mladší jednoho roku, není schopna se zúčastnit projednání její trestní věci u značně vzdáleného místně příslušného Okresního soudu v Šumperku, zatímco u Okresního soudu v Liberci, v jehož obvodu se zdržuje, této účasti schopna je, je natolik závažná, že naplňuje podmínky změny místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 25 tr. řádu. Je tak v zájmu vyřízení trestní věci, aby tuto projednal a rozhodl Okresní soud v Liberci.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera