11 Td 18/2005
Datum rozhodnutí: 29.06.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 18/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné A. G., roz. B.-A. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 6. 2005 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o:

Návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 1 To 351/2005 a její přikázání Krajskému soudu v Praze s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 1 T 157/2004, byla obviněná A. G., roz. B.-A., uznána vinnou trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzena k trestu vyhoštění na dobu dvou let.

Proti tomuto rozsudku podala obviněná odvolání a současně požádala, aby její trestní věc byla převedena ke Krajskému soudu v Praze s tím, že v současné době žije v Kladně a cestování do Ostravy je pro ni velice náročné.

Podáním ze dne 4. 5. 2005 předložil předseda senátu Krajského soudu v Ostravě návrh obviněné na odnětí a přikázání věci k rozhodnutí Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Věcně a místně příslušným soudem k projednání odvolání obviněné proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku je Krajský soud v Ostravě. Pouhá skutečnost, že se obviněná A. G., roz. B.-A, v současné době v obvodu tohoto soudu nezdržuje, a že je pro ni cestování k procesnímu soudu do Ostravy velice náročné, nelze považovat za natolik zásadní, aby mohla naplnit podmínky § 25 tr. řádu, a mohlo dojít ke změně místní příslušnosti soudu k projednání podaného opravného prostředku.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera