11 Td 17/2013
Datum rozhodnutí: 23.04.2013
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 17/2013-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného D. M. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 4 T 32/2013 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. dubna 2013 o příslušnosti soudu, t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného D. M. p ř í s l ušný Okresní soud v Teplicích.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 21. 2. 2013 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 návrh na potrestání obviněného D. M. pro trestný čin pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku ve stadiu pokusu dle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit jednáním blíže popsaným v návrhu na potrestání.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 4 T 32/2013, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného D. M. předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o příslušnosti soudu. V odůvodnění usnesení bylo konstatováno, že místem spáchání trestného činu pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 tr. zákoníku je místo, kde došlo na základě nepravdivých údajů k uplatnění pojistné události u pojistného ústavu, případně kde vznikla škoda. Ze spisového materiálu vyplývá, že pojistná událost byla ohlášena telefonicky ze sídla společnosti DELTA CENTRUM s. r. o. v Teplicích, a to na zákaznickou linku České podnikatelské pojišťovny pro hlášení pojistných událostí na adrese Modřice, Brněnská 634, jejíž detašované pracoviště sídlí na adrese Brno, Koliště 1. K uplatnění pojistné události došlo právě tímto telefonním hovorem. Škoda, způsobená trestným činem, pak vznikla, resp. měla vzniknout, v sídle společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., na adrese Praha 8, Pobřežní 665/23. Obviněný v Praze 4, kde byl podán návrh na jeho potrestání, nebydlí (ani nikdy nebydlel) a nepracuje; ani prohlídka a oprava poškozeného vozidla nebyla na území Prahy 4 prováděna. Obvodní soud pro Prahu 4 proto dospěl k závěru, že v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř. není dána jeho příslušnost pro projednávání trestní věci obviněného D. M. a jeho příslušnost nelze určit ani podle § 18 odst. 2 tr. ř. Obvodní soud pro Prahu 4 proto navrhuje s ohledem na místo, odkud byla pojistná událost nahlášena, určit místně příslušným soudem Okresní soud v Teplicích, nebo s ohledem na místo kam byla pojistná událost nahlášena, určit místně příslušným soudem Okresní soud Brno - venkov či Městský soud v Brně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4, neboť v obvodu tohoto soudu nedošlo ke spáchání posuzovaného trestného činu.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Žádné z těchto míst se nenachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4.

Trestný čin pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 tr. zákoníku je mimo jiné spáchán uvedením nepravdivých údajů při uplatnění nároku na plnění z pojistné smlouvy. Za uplatnění nároku z pojistné smlouvy se podle judikatury považuje úkon pojistníka, jakožto smluvní strany, a dále pojištěného a každé další osoby, které z předmětného pojištění vzniklo právo nebo povinnost, jímž tato osoba projevuje vůli směřující k tomu, aby pojistitel poskytl pojistné plnění. V daném případě bylo takovýmto úkonem telefonické oznámení předmětné pojistné události na zákaznickou linku, což obviněný učinil prostřednictvím J. V., zaměstnankyně společnosti DELTA CENTRUM s.r.o., se sídlem Teplice, Doubravská 1615/28, v níž je obviněný jediným jednatelem. Obviněný ke spáchání trestného činu užil jinou osobu, která na základě jeho pokynů telefonicky z Teplic oznámila pojistnou událost poškozené společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 639 98 530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, a to na její zákaznickou linku v Modřicích, okr. Brno - venkov, popř. na detašované pracoviště v Brně. Ke spáchání trestného činu tak evidentně došlo i v sídle společnosti DELTA CENTRUM s. r. o., které se nachází v Teplicích, a tudíž není pochyb o tom, že podle § 18 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci místně příslušný Okresní soud v Teplicích. Navíc v obvodu tohoto soudu má bydliště jak obviněný, tak svědkyně J. V.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 23. dubna 2013 Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík