11 Td 17/2009
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 17/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné V. Z., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. března 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 2 T 24/2009 a její přikázání Okresnímu soudu Plzeň-jih s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Trestním příkazem Okresního soudu ve Znojmě ze dne 16. 2. 2009, sp. zn. 2 T 24/2009, byla obviněná V. Z. uznána vinnou ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zákona, kterého se měla dopustit tím, že v období od měsíce června roku 2006 do měsíce prosince roku 2008, včetně v Ch.-M., si neplnila vyživovací povinnost na svého syna Z. J., ač jí tato povinnost vyplývá ze zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a výše výživného, která odpovídá jejím možnostem, schopnostem, majetkovým poměrům a oprávněným potřebám syna, jí byla stanovena rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě ze dne 29. 5. 2006, č. j. P 366/99-197, který nabyl právní moci dne 15. 7. 2006, na částku 500,- Kč měsíčně, splatnou vždy do 5. dne v měsíci předem k rukám otce Z. J., a za uvedené období dluží na výživném k rukám otce částku ve výši nejméně 14.500,- Kč, neboť v průběhu doby na výživné zaslala částku ve výši 1.000,- Kč. Trestním příkazem Okresního soudu ve Znojmě ze dne 16. 2. 2009, sp. zn. 2 T 24/2009, byla obviněná V. Z. odsouzena podle § 213 odst. 1 tr. zákona s přihlédnutím k § 314c odst. 2 tr. řádu za použití § 45 odst. 1, 2 tr. zákona, k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 160 hodin.

Obviněná V. Z. podala dne 3. 3. 2009 Okresnímu soudu ve Znojmě odpor proti shora uvedenému trestnímu příkazu a současně navrhla podle § 25 tr. řádu odnětí její trestní věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 2 T 24/2009, a její přikázání Okresnímu soudu Plzeň-jih, a to s ohledem na její trvalé bydliště v obvodu Okresního soudu Plzeň-jih.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě nejsou splněny důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání soudu téhož druhu a stupně v blízkosti bydliště obviněné V. Z. Obviněná ve svém návrhu na odnětí její trestní věci Okresnímu soudu ve Znojmě a přikázání jinému věcně příslušnému soudu v blízkosti svého bydliště neuvedla žádné závažné argumenty, které by byly natolik závažné, že by jednoznačně prokazovaly důvodnost jejího návrhu. V trestním řízení je časté, že místní příslušnost projednání věci se nekryje s bydlištěm obviněného. Protože ale místní příslušnost není založena na tom, že obžaloba jde za obviněným, lze tento princip prolomit jen ze závažných důvodů, a těmi ani časová ani finanční náročnost cesty obviněné do sídla soudu místně příslušného není.

Za tohoto stavu nelze považovat návrh obviněné V. Z. na odnětí její trestní věci podle § 25 tr. řádu Okresnímu soudu ve Znojmě a její přikázání Okresnímu soudu Plzeň-jih, tedy jinému věcně příslušnému soudu v místě jejího bydliště za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera