11 Td 17/2005
Datum rozhodnutí: 29.06.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 17/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné S. B., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 6. 2005 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněné S. B., vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 2 T 67/2005 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 podal dne 1. 4. 2005 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 obžalobu na obviněnou S. B. pro dva trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., které měla spáchat tím, že dne 23. 8. 2000 v P., ul. V. pod svým bývalým jménem S. Č. na základě jí předložené padělané plné moci vystavené bez vědomí jejího manžela J. Č. uzavřela se společností G. C. L., a. s. dodatek č. 1 leasingové smlouvy, na jehož základě přešla veškerá práva a povinnosti z této leasingové smlouvy včetně předmětu leasingu, vozu Toyota Avensis, v hodnotě 293.000,- Kč z bývalého leasingového nájemce A. L. na J. Č., vůz převzala, nechala zaregistrovat v evidenci motorových vozidel na spol. s. r. o. G. P. C. a dne 27. 3. 2002 vůz prodala za částku 250.000,- Kč M. D., čímž poškozené společnosti G. C. L., a. s. způsobila škodu ve výši 293.000,- Kč, a tím, že dne 5. 8. 2003 v P., N. k. pod svým bývalým jménem S. Č., na základě jí předložené, nepravdivě upravené plné moci, vystavené dne 5. 8. 2003 M. D. nejdříve v jeho zastoupení prodala společnosti N. l., a. s. vůz Toyota Avensis, za částku 300.000,- Kč, která jí byla ihned vyplacena, a po uzavření uvedené kupní smlouvy téhož dne uzavřela jako zástupce spol. s r. o. A.D.T., se sídlem P., B. se společností N. l., a. s. na uvedený vůz leasingovou smlouvu s tím, že na místě uhradila akontaci ve výši 94.500,- Kč, přičemž uvedeného jednání se dopustila, ač byl předmět leasingu ve vlastnictví společnosti G. C. L., a. s., a ač M. D. o prodeji a zpětném leasingu nevěděl, čímž společnosti N. l., a. s. způsobila škodu ve výši 205.500,- Kč.

Podáním ze dne 22. 4. 2005 navrhla samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněné S. B., Obvodnímu soudu pro Prahu 5 a její přikázání Okresnímu soudu v Ostravě s odůvodněním, že na obviněnou je pod sp. zn. 1 T 52/2005 u Okresního soudu v Ostravě podána obžaloba pro celkem čtrnáct skutků, jimiž měla naplnit skutkovou podstatu trestných činů podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. ve formě organizátorství podle § 10 odst. 1 písm. a) tr. zák., padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a poškozování cizích práv podle § 209 odst. 1 písm. a) tr. zák., kdy se jedná o pokračující trestnou činnost v podstatě shodnou s tou, která je obviněné kladena za vinu částí obžaloby v dané věci, a že s ohledem na skutečnost, že obžaloba u Okresního soudu v Ostravě byla podána dříve, ve věci je již stanoven termín hlavního líčení a spolu s obviněnou jsou zde stíhány další čtyři osoby, jeví se vhodné vést ve věci před Okresním soudem v Ostravě společné řízení.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Proti obviněné byla u Okresního soudu v Ostravě podána obžaloba pro trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. ve formě organizátorství podle § 10 odst. 1 písm. a) tr. zák., padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a poškozování cizích práv podle § 209 odst. 1 písm. a) tr. zák., přičemž s ohledem na rozsah této trestné činnosti a náročnost dokazování v této věci se jeví vhodné, aby po spojení obou trestních řízení, která jsou proti obviněné vedena, ve věci dále jednal a rozhodl Okresní soud v Ostravě. Spojení obou věcí je vhodné, neboť se jím vyloučí možnost případných průtahů při ukládání souhrnného trestu. Soudem, který by tak měl učinit, je tak z důvodu vhodnosti Okresní soud v Ostravě, neboť ve věci, která k němu napadla, bude zřejmě nutné provést rozsáhlé dokazování a nebylo by vhodné toto dokazování přesouvat před jiný soud, v tomto případě před Obvodní soud pro Prahu 5, kam proti obviněné shora uvedená obžaloba napadla. Zanedbatelné rovněž v tomto směru není, že Okresním soudem v Ostravě je obviněná stíhána společně s dalšími čtyřmi osobami.Za tohoto stavu lze považovat návrh samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera