11 Td 16/2009
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 16/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného R. L. vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 25 Nt 831/2009 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. března 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu ve smyslu § 315 odst. 2 tr. řádu j e k rozhodnutí o změně místa výkonu trestu obecně prospěšných prací odsouzeného R. L. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Opavě.

O d ů v o d n ě n í :

Odsouzený R. L. byl trestním příkazem Okresního soudu v Opavě ze dne 20. 6. 2007, sp. zn. 3 T 69/2007, uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zákona a byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 0Nt 2139/2007, byl odsouzenému R. L. nařízen výkon obecně prospěšných prací v Základní škole P.P. v O.

Odsouzený R. L. požádal dne 17. 9. 2008 Okresní soud v Ostravě o změnu místa výkonu trestu obecně prospěšných prací, jelikož se přestěhoval do S., okres Ch. a trest obecně prospěšných prací by chtěl vykonávat v místě svého současného bydliště.

Okresní soud v Ostravě postoupil dne 2. 10. 2008 spisový materiál odsouzeného R. L. Okresnímu soudu v Chrudimi se žádostí o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací u odsouzeného.

Okresní soud v Chrudimi sdělil dne 20. 10. 2008 Okresnímu soudu v Ostravě, že s ohledem na § 336 tr. řádu a § 315 odst. 1 tr. řádu není příslušný k dalšímu rozhodování ve věci, neboť výkon trestu obecně prospěšných prací již byl u odsouzeného R. L. nařízen Okresním soudem v Ostravě a Okresní soud v Chrudimi nemůže svým rozhodnutím měnit usnesení Okresního soudu v Ostravě o nařízení výkonu obecně prospěšných prací.

Okresní soud v Ostravě přípisem ze dne 5. 11. 2008 zaslal spisový materiál odsouzeného R. L. zpět Okresnímu soudu v Chrudimi s odůvodněním, že o změně místa výkonu obecně prospěšných prací rozhoduje soud, v jehož obvodu se odsouzený fakticky zdržuje, neboť pouze tento soud může pověřit k výkonu trestu obecně prospěšných prací místně příslušné středisko probační a mediační služby.

Usnesením Okresního soudu v Chrudimi ze dne 20. 2. 2009, sp. zn. 25 Nt 831/2009, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 24 odst. 1 tr. řádu trestní věc odsouzeného R. L. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že výkon trestu obecně prospěšných prací byl odsouzenému již pravomocně nařízen příslušným soudem, Okresním soudem v Ostravě. Není tedy možné na řízení o změně místa výkonu trestu vzhledem k žádosti odsouzeného, aplikovat speciální ustanovení §§ 335 a 336 odst. 1 tr. řádu, nýbrž k rozhodování ve věci bude příslušný soud podle obecného ustanovení trestního řádu o místní příslušnosti ve vykonávacím řízení ve smyslu § 315 odst. 2 tr. řádu, tedy Okresní soud v Opavě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Odsouzenému R. L. byl uložen trest obecně prospěšných prací Okresním soudem v Opavě. Vzhledem k tehdejšímu místu bydliště odsouzeného mu byl výkon tohoto trestu nařízen Okresním soudem v Ostravě v zařízení místně spadajícím do obvodu tohoto soudu. Odsouzený R. L. se po nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací přestěhoval do S., tedy do místa v obvodu Okresního soudu v Chrudimi a požádal o změnu místa výkonu trestu obecně prospěšných prací do místa svého současného bydliště. Ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu stanoví, že rozhodnutí souvisící s výkonem trestů a ochranných opatření činí, není-li dále stanoveno něco jiného, soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Ustanovení § 335 tr. řádu stanoví, že trest obecně prospěšných prací odsouzený vykonává v obvodu okresního soudu, ve kterém bydlí. Se souhlasem odsouzeného může být trest vykonán i mimo tento obvod. Ustanovení § 336 odst. 1 tr. řádu stanoví, že jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat trest obecně prospěšných prací, stane vykonatelným, předseda senátu jeho opis zašle okresnímu soudu, v jehož obvodu má odsouzený trest vykonávat. V trestní věci odsouzeného R. L. již bylo pravomocně rozhodnuto Okresním soudem v Opavě o uložení trestu obecně prospěšných prací. Z důvodu změny bydliště odsouzeného je nyní nutné rozhodnout o jeho žádosti na změnu místa výkonu uloženého trestu. O tomto návrhu je příslušný rozhodovat podle ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, tj. Okresní soud v Opavě. Poté, co bude o žádosti odsouzeného rozhodnuto, bude Okresní soud v Opavě postupovat podle ustanovení §§ 335 a 336 odst. 1 tr. řádu, tedy zašle opis vykonatelného rozhodnutí okresnímu soudu, v jehož obvodu odsouzený bydlí a má v něm i uložený trest vykonat, tj. Okresnímu soudu v Chrudimi. Není možné, aby pravomocné a tedy vykonatelné rozhodnutí Okresního soudu v Opavě měnil mimo odvolací řízení jiný soud a také nelze, aby rozhodnutí Okresního soudu v Opavě, ve kterém byl odsouzenému R. L. uložen trest obecně prospěšných prací měnil Okresní soud v Chrudimi, tedy jiný soud stejného stupně.

Za tohoto stavu je k projednání a rozhodnutí trestní věci odsouzeného R. L. věcně a místně příslušný Okresní soud v Opavě, který podle ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu je soudem, jež ve věci rozhodl v prvním stupni.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera