11 Td 16/2002
Datum rozhodnutí: 28.03.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 16/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněné I. H., vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 1 T 121/2001 projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. 3. 2002 spor o příslušnost mezi Krajským soudem v Hradci Králové a Okresním soudem ve Žďáře nad Sázavou a rozhodl t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněné I. H. p ř í s l u š n ý Krajský soud v Hradci Králové.

O d ů v o d n ě n í :

Krajská státní zástupkyně v Hradci Králové podala ke Krajskému soudu v Hradci Králové obžalobu proti obviněné I. H. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zák., kterého se měla dopustit tím, že v období od 26. 7. 1994 do 30. 11. 1994 jako zakladatelka a jediná společnice firmy MILL I. L., vylákala od různých polygrafických společností v České republice vánoční balící papír, případně jeho potisk v celkové hodnotě včetně dopravy ve výši 4 194 560 Kč s vědomím, že jej nezaplatí a vystavené faktury v převážné míře nezaplatila, případně uhradila částečně v rozsahu nezbytném k tomu, aby získala další dodávky zboží, vánoční balící papír vyvezla do V. B., kde jej prodala firmě H. S. L. a peníze získané z prodeje užila pro svoji potřebu. Obžaloba ke Krajskému soudu v Hradci Králové napadla dne 13. 12. 2001.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 1 T 121/2001, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněné I. H. postoupena k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou s odůvodněním, že s ohledem na novelu trestního zákona a trestního řádu je od 1. 1. 2002 k projednání věcně příslušný okresní soud, tedy Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou.

Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou usnesením ze dne 18. 3. 2002, sp. zn. 1 T 3/2002, předložil trestní věc obviněné I. H. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu ČR, protože s ohledem na přechodné ustanovení novely trestního řádu, neuznává svoji věcnou příslušnost..

Nejvyšší soud podle § 24 odst. 1 tr. řádu zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Obžaloba na obviněnou I. H. byla u Krajského soudu v Hradci Králové podána dne 13. 12. 2001, tedy za účinnosti trestního zákona a trestního řádu před novelou provedenou zák. č. 265/2001 Sb. Krajský soud v Hradci Králové před platností novely žádným svým rozhodnutím svou místní ani věcnou příslušnost k projednávání obžaloby nezpochybňoval. Pokud tak učinil svým rozhodnutím ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 1 T 121/2001, jde o rozhodnutí účelové, kterému měl čl. II citované novely zabránit. Podle tohoto ustanovení se příslušnost ve věcech, v nichž byla podána obžaloba před účinností tohoto zákona, posoudí podle dosud platných předpisů. Protože Krajský soud v Hradci Králové k tomuto ustanovení, byť ještě před jeho účinností, nepřihlédl,nebylo možno jeho rozhodnutí o postoupení věci vyhovět. Ustanovení čl. II zák. č. 265/2001 Sb. směřovalo právě k tomu, aby nedocházelo k účelovým změnám věcné příslušnosti po té, co dojde ke změnám v hodnotových kritériích výše škody. Bylo by protismyslné, kdyby to neplatilo za platnosti novely před její účinností.

Za tohoto stavu ve sporu o příslušnost podle § 24 odst. 1 tr. řádu rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 28. března 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera