11 Td 15/2011
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 15/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné Bc. T. K. vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 3 T 17/2011, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. dubna 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněné Bc. T. K. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně podal dne 27. ledna 2011 Městskému soudu v Brně návrh na potrestání obviněné Bc. T. K. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měla dopustit tím, že v období od 5. 12. 2008 do 10. 3. 2009, v kanceláři provozovny spol. Motoráj časopis s. r. o. na ulici Vrbova 19, v Praze, v plánu svého obohacení, pod záminkou své finanční tísně a smyšlenou záminkou další, již řádné zaměstnanecké, spolupráce s uvedenou společností, vylákala od A. K., jednatelky uvedené společnosti Motoráj časopis, s. r. o., sídlem Novovysočanská 85/2a, Praha, půjčku z prostředků dotčené společnosti v celkové výši 49.600,- Kč, sestávající se z částky ve výši 24.600,- Kč, z prostředků firmy uhrazené dne 5. 12. 2008 na její školné, z částky ve výši 15.000,- Kč, z prostředků firmy uhrazené dne 26. 3. 2009 na její nájemné a z částky ve výši 10.000,- Kč, z prostředků firmy uhrazené dne 30. 3. 2009, a to přestože předem věděla, že svým slibům nedostojí tedy, že půjčku v dohodnutých termínech ani jindy nevrátí, což ani neučinila, neboť peníze spotřebované k jejímu profitu v Brně či jinde nevrátila a se společností nadále ani nespolupracovala, čímž A. K., jež byla nucena uhradit uvedené zapůjčené prostředky společnosti ze svého, tak způsobila celkovou škodu nejméně ve výši 49.600,- Kč.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 24. února 2011, sp. zn. 3 T 17/2011, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněné Bc. T. K. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Městský soud v Brně není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož podle dosavadních skutkových zjištění místo spáchání trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku, je v posuzovaném případě v kanceláři společnosti Motoráj časopis s. r. o., v Praze na ulici Vrbova, kde došlo k trestně právně relevantnímu jednání obviněné (vylákání finanční hotovosti) a následek tohoto jednání, který měl nastat v majetkové sféře poškozené A. K., je v Praze a v Ústí nad Labem, kde se nachází její bydliště a pracoviště. S ohledem na místo spáchání trestného činu je proto místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4. Městský soud v Brně se necítí být vhodným soudem ani pro případné přikázání věci postupem podle § 25 tr. ř. Ze všech účastníků řízení je obviněná jedinou, která má bydliště v obvodu tohoto soudu. Svědkové navržení k výslechu mají bydliště v Ústí nad Labem a v Praze, kde také všichni pracují. Jejich cesty k soudu by tedy jednak výrazně zasahovaly do jejich osobní sféry a jednak by zpomalovaly celé řízení a zvyšovaly jeho náklady.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že důvodům uvedeným v usnesení Městského soudu v Brně je nutno přisvědčit. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V posuzované věci mělo k jednání obviněné Bc. T. K., jehož potrestání je navrhováno, dojít podle zatím shromážděných důkazů na ulici Vrbova v Praze 4, kde je provozovna společnosti Motoráj časopis, s. r. o., zatímco v obvodu Městského soudu v Brně nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty posuzovaného trestného činu a v obvodu tohoto soudu nedošlo ani k následku tohoto činu, neboť sídlo poškozené společnosti Motoráj časopis, s. r. o., se nenachází v obvodu Městského soudu v Brně, a stejně tak bydliště A. K. je mimo jeho obvod. Jen ta okolnost, že obviněná trestným činem získané peníze měla utratit i v Brně, je z hlediska příslušnosti soudu irelevantní. Proto je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř., pokud věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 13. dubna 2011


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík