11 Td 15/2007
Datum rozhodnutí: 27.04.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 15/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných L. D., R. D., a Mgr. V. D., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 52 T 1/2007 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. dubna 2007 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných L. D., R. D. a Mgr. V. D. p ř í s l u š n ý Krajský soud v Českých Budějovicích.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně podal dne 22. 1. 2007 Krajskému soudu v Brně obžalobu na obviněné L. D., R. D. a Mgr. V. D. pro trestný čin padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 alinea 2 tr. zák. za použití § 143 tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a trestný čin poškozování cizích práv podle § 209 odst. 1 písm. a) tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., které měli spáchat tím, že dne 25. 10. 2000 na pobočce banky W. S. v J. H., ul. K., při jednání v rámci uzavírání smlouvy o úvěru mezi obviněným R. D. a jmenovanou bankou na částku 7.500.000,- ATS (= 545.046,26 EUR = 19.011.213,- Kč, dle kursu ze dne 25. 10. 2000 1 EUR = 34,88 Kč), předložili jako zajišťovací instrument ve smyslu čl. IX. odst. 1 písm. a) této smlouvy blankosměnku vystavenou jako směnku vlastní na řád věřitele S., kde výstavcem a směnečně zavázaným je obviněný R. D. a jako ručitelé jsou uvedeni obvinění L. D., Mgr. V. D. a poškozený Mgr. L. D., s doložkou Bez protestu , a to s vědomím, že podpis Mgr. L. D. na této směnce není jeho pravým podpisem, neboť o uzavření předmětné smlouvy ani o svém ručení vůbec nevěděl a předmětnou směnku nepodepsal, a s vědomím, že na podkladě takto padělané směnky se bude moci věřitel W. S., pobočka J. H., domáhat svých nároků z úvěrové smlouvy případně i po Mgr. L. D., což se nakonec také stalo, když věřitel dne 29. 4. 2005 od výše uvedené úvěrové smlouvy pro neplnění závazků ze strany dlužníka R. D. odstoupil a vyzval jej k uhrazení celé dlužné částky ve výši 442.157,35 EUR do 16. 5. 2005 a o této skutečnosti dopisem ze dne 29. 4. 2005 v dobré víře v důsledku výše popsaného jednání obviněných informoval i údajného ručitele Mgr. L. D. s tím, že pokud nebude dlužná částka dlužníkem ve stanoveném termínu uhrazena, bude oprávněn uvedenou částku vymáhat i po něm jako směnečném ručiteli, přičemž k vlastnímu vymáhání dlužné částky po Mgr. L. D. nakonec nedošlo z důvodu jeho účinné písemné obrany a podání trestního oznámení.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25. 1. 2007, sp. zn. 52 T 1/2007, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněných L. D., R. D. a Mgr. V. D. ředložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je v dané věci místně příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích, neboť jak vyplývá z obžaloby i svědeckých výpovědí k naplnění skutkových podstat obou žalovaných trestných činů mělo dojít v J. H.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z podané obžaloby a z důkazů shromážděných v přípravném řízení je zřejmé, že k rozhodné části žalovaného skutku, tzn. k uvedení padělaného cenného papíru do oběhu a k uvedení banky v omyl, došlo v J. H. a v podstatě ve stejném místě nastal i následek jednání obviněných. Za tohoto stavu je nutno přisvědčit názoru uvedenému v usnesení Krajského soudu v Brně, že k projednání obžaloby je věcně i místně příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. dubna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera