11 Td 15/2002
Datum rozhodnutí: 07.03.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 15/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněných M. V., K. F., a K. M., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 7. 3. 2002 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci Okresnímu soudu v Příbrami vedené pod sp. zn. 4 T 22/2002 a její přikázání Okresnímu soudu v Karviné podle § 25 tr. řádu se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Obžalobou Okresního státního zástupce v Příbrami jsou žalováni obviněný M. V. sám pro trestný čin zběhnutí podle § 282 odst. 1 tr. zák. a trestný čin zatajení věci podle § 254 odst. 1 tr. zák. a zčásti sám pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák. a spolu s obviněnými K. F. a K. M. pro spolupachatelství k pokusu trestnému činu krádeže podle 9 odst. 2 tr. zák. k § 8 odst. 1 tr. zák., § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák. Obžaloba napadla Okresnímu soudu v Příbrami dne 13. 2. 2002.

Podáním ze dne 26. 2. 2002 požádal samosoudce Okresního soudu v Příbrami o delegaci trestní věci obviněných V., F. a M. k Okresnímu soudu v Karviné z důvodu vhodnosti s odůvodněním, že všichni poškození a svědci, kteří přicházejí v úvahu k účasti u hlavního líčení, žijí trvale v okrese Karviná a dále tím, že trvalé bydliště všech tří obviněných je také v obvodu Okresního soudu v Karviné. Současně poukazuje na to, že i část žalované trestné činnosti měla být spáchána taktéž v tomto obvodu. Delegaci navrhuje z hlediska dostupnosti procesního soudu poškozených a svědků a z hlediska hospodárnosti trestního řízení.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k závěru, že návrh na delegaci není důvodný.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Obviněný M. V. se vojenského trestného činu podle obžaloby dopustil v obvodu Okresního soudu v Příbrami a k tomuto soudu, jako věcně a místně příslušnému, také napadla obžaloba. Skutečnost, že se tento obviněný s dalšími dvěma obviněnými dopustil ještě majetkové trestné činnosti v obvodu jiného soudu, není natolik závažnou okolností, aby bylo ve smyslu § 25 tr. řádu vhodné místní příslušnost danou podáním obžaloby měnit. Z hlediska hospodárnosti není bez významu, že všichni obvinění spáchání žalované trestné činnosti doznávají a svědky z jiných okresů zřejmě nebude nutno ani předvolávat a postačí jejich výpovědi přečíst. Důvodem k postoupení věci v tomto případě rozhodně nemůže být, že dva obvinění trvale žijí mimo obvod procesního soudu.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 25 tr. řádu tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. března 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera