11 Td 14/2009
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 14/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného F. T., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 3. 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 1 T 136/2004 a její přikázání Okresnímu soudu ve Vsetíně s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Trestním příkazem Okresního soudu v Příbrami ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. 1 T 136/2004, byl odsouzený F. T. uznán vinným ze spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že jako řidič autobusu u spol. B., spol. s r. o., s podepsanou hmotnou odpovědností za období od 20. 10. 2003 do 31. 10. 2003 neodevzdal tržbu v celkové výši 29.572,- Kč a tuto použil pro svoji potřebu, čímž způsobil spol. B. s. r. o. škodu ve výši 29.572,- Kč a byl odsouzen podle § 248 odst. 2 tr. zákona s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. řádu k trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců. Podle § 58 odst. 1, § 59 odst. 1 tr. zákona mu byl výkon trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let a rovněž mu byla uložena náhrada škody poškozenému. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 26. 10. 2004.

Trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14. 11. 2005, sp. zn. 5 T 134/2005, byl odsouzený F. T. uznán vinným ze spáchání trestného činu neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že dne 31. 10. 2005 v době kolem 15.20 hod. v P., J. s., chtěl u benzínového čerpadla O. za pomoci platební karty na jméno J. C. D., uhradit částku ve výši 2.321,- Kč, přičemž bylo zjištěno, že předmětná karta byla odcizena dne 23. 10. 2004 a tuto měl dostat od nezjištěné osoby dne 28. 10. 2005 a byl odsouzen podle § 249b tr. zákona s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. řádu, za použití § 53 odst. 1, 2, 3 tr. zákona k samostatnému peněžitému trestu ve výši 10.000,- Kč a podle § 54 odst. 3 tr. zákona pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, mu byl uložen náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 13. 11. 2006.

Usnesením Okresního soudu v Příbrami ze dne 10. 1. 2007, sp. zn. 1 T 136/2004, bylo podle § 60 odst. 1 písm. b) tr. zákona rozhodnuto o prodloužení zkušební doby podmíněného odsouzení stanovené odsouzenému F. T. trestním příkazem Okresního soudu v Příbrami ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. 1 T 136/2004, o dva roky. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 2. 2007.

Trestním příkazem Okresního soudu v Mělníku ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 2 T 12/2008, byl odsouzený F. T. uznán vinným ze spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že jako řidič společnosti J. Š. T., převzal dne 2. 7. 2007 jako zálohu na služební cestu do Rakouska a zemí EU částku 340,- Kč, 1.262 EUR a 100 GBP, přičemž cestu dne 4. 7. 2007 přerušil pro nemoc a zaměstnavateli vyúčtoval pouze částku 180,- Kč a 150 EUR a rozdíl ve výši 1.046 EUR a 100 GBP použil pro vlastní potřebu a způsobil tak škodu ve výši 34.315,44 Kč a byl odsouzen podle § 248 odst. 2 tr. zákona za použití § 45 odst. 1, 2 tr. zákona, § 45a odst. 1 tr. zákona s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. řádu k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin a byla mu uložena náhrada škody poškozenému. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 4. 2. 2008.

Okresní soud v Příbrami nařídil na 5. 2. 2009 veřejné zasedání k rozhodnutí o přeměně podmíněně odloženého trestu odsouzeného F. T. Dne 3. 2. 2009 podal odsouzený F. T. Okresnímu soudu v Příbrami žádost o přeložení jednání k Okresnímu soudu ve Vsetíně z důvodu jeho bydliště ve V. Dne 3. 3. 2009 odsouzený tuto svoji žádost o odnětí jeho trestní věci vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 1 T 136/2004, a její přikázání Okresnímu soudu ve Vsetíně doplnil tak, že důvodem je jeho přestěhování, zároveň i nástup do nového zaměstnání a v současnosti mu jeho finanční a rodinná situace neumožňuje cestování, kdy pečuje o dvě děti a jakýkoliv výdaj navíc je pro něj velice zatěžující.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě nejsou splněny důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání soudu téhož druhu a stupně v blízkosti bydliště odsouzeného F. T. Odsouzený ve svém návrhu na odnětí jeho trestní věci Okresnímu soudu v Příbrami a přikázání jinému věcně příslušnému soudu v blízkosti jeho bydliště neuvedl žádné závažné argumenty, které by byly natolik závažné, že by jednoznačně prokazovaly důvodnost jeho návrhu. V trestním řízení je časté, že místní příslušnost projednání věci se nekryje s bydlištěm obviněného. Protože ale místní příslušnost není založena na tom, že obžaloba jde za obviněným, lze tento princip prolomit jen ze závažných důvodů, a těmi ani rodinná situace ani finanční náročnost cesty obviněného do sídla soudu místně příslušného není.

Za tohoto stavu nelze považovat návrh odsouzeného F. T. na odnětí jeho trestní věci podle § 25 tr. řádu Okresnímu soudu v Příbrami a její přikázání Okresnímu soudu ve Vsetíně, tedy v místě jeho bydliště za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera