11 Td 14/2007
Datum rozhodnutí: 27.04.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 14/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného J. S. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. dubna 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. Nt 1152/2007 a její přikázání Okresnímu soudu v Olomouci s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Pardubicích ze dne 2. 2. 2005, sp. zn. 3 T 96/2004, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. 13 To 122/2005, byl odsouzený J. S. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák., trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. a trestným činem úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1 tr. zák. a za tyto a za sbíhající se trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1 tr. zák. a za pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k § 250b odst. 1 tr. zák., kterými byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 10. 12. 2003, sp. zn. 1 T 227/2003, dále za pomoc k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k § 250b odst. 1 tr. zák. a za trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák., kterými byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 16. 7. 2003, sp. zn. 6 T 93/2003, a za trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1 tr. zák. a za trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., kterými byl uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Pardubicích ze dne 21. 3. 2003, sp. zn. 3 T 33/2003, byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k povinnosti nahradit způsobenou škodu.

Dovolání odsouzeného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. 13 To 122/2005, bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2. 11. 2005, sp. zn. 5 Tdo 1399/2005, podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu odmítnuto.

Návrhem ze dne 21. 1. 2007 se odsouzený J. S. u Okresního soudu v Pardubicích domáhá povolení obnovy řízení věci vedené pod sp. zn. 3 T 96/2004. Podáním ze dne 1. 2. 2007 potom navrhl podle § 25 tr. řádu odnětí této věci Okresnímu soudu v Pardubicích a její přikázání Okresnímu soudu v Olomouci z důvodů hospodárnosti a rychlosti trestního řízení s tím, že převážná většina svědků, které bude třeba u soudu vyslechnout, bydlí v obvodu Okresního soudu v Olomouci a jeho bezprostředním okolí, když navíc dva ze svědků jsou ve věku 70-ti let a mají značné zdravotní problémy.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

O návrhu na povolení obnovy řízení rozhoduje podle § 281 tr. řádu soud, který rozhodoval o obžalobě. Takto určenou věcnou a místní příslušnost soudu lze sice z důvodů § 25 tr. řádu změnit, ale právě pro specifičnost určení příslušnosti podle § 281 tr. řádu musí jít o důvody mimořádné důležitosti. Takovými důvody v tomto případě hospodárnost řízení ani poukaz na zdravotní problémy u dvou svědků rozhodně nejsou.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. dubna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera