11 Td 14/2005
Datum rozhodnutí: 29.06.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 14/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. S. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 6. 2005 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněného J. S. vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 3 T 40/2005 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Zlíně podala dne 22. 2. 2005 Okresnímu soudu ve Zlíně obžalobu na obviněného J. S. pro dva trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. spáchané ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., které měl spáchat tím, že v Č. B. v době od 20. 2. 2004 do 27. 2. 2004 pozměnil bankovní spojení na faktuře vystavené dne 20. 2. 2004 společností R.-C., spol. s r. o. odběrateli společnosti I., s. r. o. znějící na částku 13.063,- Kč, přičemž jako bankovní účet dodavatele uvedl své číslo bankovního účtu, zástupce firmy I., s. r. o. však po telefonickém ověření čísla účtu dodavatele fakturu uhradil na skutečný účet společnosti R.-C., spol. s r. o., takže ke způsobení škody ve výši 13.063,- Kč společnosti R.-C., spol. s r. o., O. nedošlo, a tím, že v Č. B. v době od 9. 2. 2004 do 13. 4. 2004 pozměnil bankovní spojení na faktuře vystavené dne 5. 12. 2003 podnikatelkou J. V. odběrateli I. R. S. K. znějící na částku 13.334,60 Kč, přičemž jako bankovní účet dodavatele uvedl své číslo bankovního účtu, I. R. však po telefonickém ověření čísla účtu dodavatele fakturu uhradila na skutečný účet J. V., takže ke způsobení škody ve výši 13.334,60 Kč J. V. nedošlo, a trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., který měl spáchat tím, že v Č. B. v době od 9. 2. 2004 do 13. 4. 2004 pozměnil bankovní spojení na faktuře vystavené dne 9. 2. 2004 podnikatelkou J. V. odběrateli D. znějící na částku 9.821,- Kč, přičemž jako bankovní účet dodavatele uvedl své číslo bankovního účtu, na který byla platba skutečně poukázána, takže J. V., způsobil škodu ve výši 9.821,- Kč.

Podáním ze dne 15. 3. 2005 navrhl samosoudce Okresního soudu ve Zlíně podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného J. S. Okresnímu soudu ve Zlíně a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 1 s odůvodněním, že na obviněného byla dne 29. 11. 2004 u Obvodního soudu pro Prahu 1 podána obžaloba pro čtyři trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., kterých se měl dopustit obdobným způsobem jako v dané věci, a že s ohledem na skutečnost, že žalované útoky obviněného jsou dílčími útoky téhož pokračujícího trestného činu podvodu, ohledně něhož byla u Obvodního soudu pro Prahu 1 podána obžaloba, jeví se vhodné vést ve věci společné řízení, a to u Obvodního soudu pro Prahu 1, kde se, jak vyplývá z obžaloby, bude jednat o rozsáhlejší dokazování.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Proti obviněnému byla u Obvodního soudu pro Prahu 1 podána obžaloba pro čtyři trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., přičemž s ohledem na rozsah této trestné činnosti a náročnost dokazování v této věci se jeví vhodné, aby po spojení obou trestních řízení, která jsou proti obviněnému vedena, ve věci dále jednal a rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Spojení obou věcí je vhodné, neboť se jím vyloučí možnost případných průtahů při ukládání souhrnného trestu. Soudem, který by tak měl učinit, je tak z důvodu vhodnosti Obvodní soud pro Prahu 1, neboť ve věci, která k němu napadla, bude zřejmě nutné provést rozsáhlé dokazování a nebylo by vhodné toto dokazování přesouvat před jiný soud, v tomto případě před Okresní soud ve Zlíně, kam proti obviněnému shora uvedená obžaloba napadla.Za tohoto stavu lze považovat návrh samosoudce Okresního soudu ve Zlíně na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera