11 Td 13/2007
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 13/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné Z. P., roz. H., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. března 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněné Z. P., roz. H., vedená u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 3 T 8/2007 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e se k projednání Okresnímu soudu v Uherském Hradišti.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Trutnově podala dne 10. 1. 2007 Okresnímu soudu v Trutnově obžalobu na obviněnou Z. P., roz. H., pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., který měla spáchat tím, že v průběhu roku 2005, nejméně od 7. 2. 2005 do 17. 10. 2005 pod nepravdivými záminkami vydírání její drogově závislé sestry mafií, únosu čtyřletého syna s požadavkem výkupného, dluhů u finančního úřadu a výhodnou investicí do zahraničí postupně vylákala od K. H. finanční hotovost 423.550,- Kč zaslanou jí poštovními poukázkami a finanční hotovost 420.000,- Kč, kterou převzala osobně, peníze použila pro svoji potřebu, přičemž zčásti slíbila je vrátit, avšak s ohledem na svoji špatnou finanční situaci tak nebyla schopna učinit a tímto jednáním jmenovanému způsobila škodu ve výši 843.550,- Kč.

Podáním ze dne 26. 1. 2007 požádala obviněná Z. P., roz. H., podle § 25 tr. řádu o odnětí její trestní věci Okresnímu soudu v Trutnově a její přikázání Okresnímu soudu v Uherském Hradišti s odůvodněním, že se spolu s dvěma malými dětmi nachází v azylovém domě, žije jen ze sociálních dávek a cesta k hlavnímu líčení je pro ni v podstatě nemožná, jak z finančních důvodů, tak i s ohledem na malé děti, které ji nemá kdo pohlídat.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Skutečnost, že obviněná Z. P., roz. H., s ohledem na svou tíživou finanční situaci a proto, že sama pečuje o malé děti, není schopna zúčastnit se projednání žalované trestní věci u značně vzdáleného místně příslušného Okresního soudu v Trutnově, zatímco u Okresního soudu v Uherském Hradišti, v jehož obvodu se zdržuje, této účasti schopna je, je natolik závažná, že naplňuje podmínky změny místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 25 tr. řádu. Je tak v zájmu vyřízení trestní věci, aby tuto projednal a rozhodl Okresní soud v Uherském Hradišti.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera