11 Td 13/2002
Datum rozhodnutí: 28.02.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 13/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněné J. K., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. 2. 2002 návrh předsedy senátu Krajského soudu v Hradci Králové na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 11 To 499/2001 a její přikázání Krajskému soudu v Brně se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 13. 6. 2001, sp. zn. 3 T 63/2001, byla obviněná J. K. uznána vinnou trestným činem ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 písm. b) tr. zák., trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák. a trestným činem pohrdání soudem podle § 169b tr. zák., a za to odsouzena k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců se zařazením do věznice s dozorem. Dále jí byla uložena povinnost podrobit se ochranné protialkoholní ústavní léčbě.

Obviněná proti tomuto rozsudku podala v zákonné lhůtě odvolání a trestní řízení je v současné době ve stadiu odvolacího řízení před Krajským soudem v Hradci Králové.

Podáním ze dne 26. 2. 2002, sp. 11 To 499/2001, navrhl předseda senátu Krajského soudu v Hradci Králové, aby trestní věc obviněné K. byla podle § 25 tr. řádu odňata Krajskému soudu v Hradci Králové a přikázána Krajskému soudu v Brně. Tento návrh odůvodnil tím, že se obviněná opakovaně nedostavila k veřejnému zasedání, ve kterém mělo být projednáno její odvolání a omlouvá se přitom péčí o nemocné děti nebo svojí nemocí.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Skutečnost, že se obviněná dvakrát nedostavila pro nutnou péči o nemocné dítě nebo pro svou nemoc k odvolacímu soudu, není tak vážným důvodem ke změně místní příslušnosti, jaký předpokládá § 25 tr. řádu. Obviněná se nedostavuje k odvolacímu soudu nikoliv proto, že by tam měla daleko, ale proto, že ze subjektivních důvodů neopouští vůbec své bydliště. Z tohoto pohledu je potom jedno, jak daleko je odvolací soud od jejího bydliště. Při přístupu obviněné k trestnímu řízení nelze reálně očekávat, že by se něco změnilo, kdyby jejím procesním soudem byl Krajský soud v Brně. Vhodnost delegace trestní věci obviněné k jinému odvolacímu soudu se tedy jeví jako přinejmenším problematická. Je nesporně v možnostech Krajského soudu v Hradci Králové, aby vhodným způsobem zajistil účast obviněné u odvolacího řízení tak, jak to učinil jako soud prvního stupně Okresní soud v Ústí nad Orlicí. Za splnění zákonných podmínek je jednou z možností i projednání věci v nepřítomnosti obviněné.

Nejvyšší soud tedy neshledal důležité důvody podle § 25 tr. řádu, a proto návrh na delegaci dané věci zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. února 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera