11 Td 12/2011
Datum rozhodnutí: 29.03.2011
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 12/2011-10

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. K. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. března 2011 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh podle § 25 tr. řádu na odnětí věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 2 T 21/2010 a její přikázání Okresnímu soudu v Kladně se z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Dne 30. prosince 2010 podalo Okresní státní zastupitelství ve Znojmě pod č. j. ZT 334/2010-7 k Okresnímu soudu ve Znojmě obžalobu na J. K. pro spáchání skutku přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku. Přečinu se měl dopustit tak, že v období od 1. září 2007 do měsíce září 2010 včetně, ve S. , okres Z. a jinde, si neplnil vyživovací povinnost na svého syna T. K. , ač mu tato povinnost vyplývá ze zákona o rodině č. 94/1963 Sb. ve znění pozdějších novel a výše výživného, která odpovídá jeho možnostem, schopnostem, majetkovým poměrům a oprávněným potřebám dítěte, mu byla s účinností do 1. září 2007 stanovena rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě ze dne 9. června 2008, č. j. P 83/2003-169. Rozsudek nabyl právní moci dne 4. července 2008, když jmenovanému byla uložena povinnost zaplatit výživné na nezletilého částkou 800 Kč měsíčně, splatnou vždy do 5. dne v měsíci předem k rukám prarodičů A. P. a J. P. Za uvedené období na výživném dluží částku 21 600 Kč.

Návrhem ze dne 10. ledna 2011 se Okresní soud ve Znojmě domáhá, aby mu ve smyslu § 25 tr. řádu byla trestní věc obviněného J. K. odňata a přikázána Okresnímu soudu v Kladně. Procesní soud argumentuje především tím, že obviněný se nejpozději od jara 2007, tedy od samého počátku páchání trestné činnosti, trvale zdržuje v K. Současně bydlí se svou manželkou M. K. na adrese K. , J. H. Místo spáchání trestné činnosti je tudíž v obvodu Okresního soudu Kladno. Je nutno uvést, že adresa trvalého pobytu obviněného je pouze formální, ve skutečnosti se jedná o adresu ohlašovny (tj. Obecního úřadu Strachotice). Tyto skutečnosti jsou kromě výpovědi obviněného doloženy i podanými zprávami Obecního úřadu Strachotice a Obvodního oddělení Policie ČR Znojmo. Podle § 18 odst. 1 tr. řádu řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Procesní soud si je vědom toho, že v případě daného přečinu je místem jeho spáchání jak místo, kde má pachatel pobyt v době neplnění si v době vyživovací povinnosti (tj. K. ), tak i místo, kde má pobyt oprávněná osoba (v daném případě prarodiče nezletilého T. K. , kteří bydlí v J. na okrese Znojmo). Procesní soud se však domnívá, že z hlediska účelnosti, hospodárnosti, operativnosti a rychlosti řízení je vhodné, aby v dané trestní věci obviněného rozhodoval Okresní soud v Kladně, na jehož území se obviněný trvale zdržuje. Z vyjádření obviněného je pak zřejmé, že hodlá nadále bydlet v Kladně. Založení místní příslušnosti u Okresního soudu v Kladně bude vhodné i s ohledem na porozsudkovou agendu a zejména pak vykonávací řízení. Je třeba uvést, že obviněný trpí četnými zdravotními problémy, jak se podává z jeho výpovědi, z důvodu čehož by bylo vhodné, aby tato trestní věc byla projednávána u Okresního soud v Kladně.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, je ale nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v článku 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Jak procesní soud sám konstatuje, místem spáchání daného přečinu může být jak místo, kde má pachatel bydliště či se zdržuje, tak i místo, kde má pobyt oprávněná osoba. Obžaloba byla podána u Okresního soudu ve Znojmě a tento soud je tedy místně příslušným, což ostatně ani on sám ve svém návrhu nezpochybňuje. Z justiční praxe je ostatně zřejmé, že takový postup podání obžaloby v místě, kde má bydliště nezletilý a oprávněná osoba, je obvyklým postupem. Úvaha, že založení místní příslušnosti u Okresního soudu v Kladně by bylo vhodné s ohledem na porozsudkovou agendu a vykonávací řízení, je poněkud předčasná. Stejně tak poukazování na zřejmě horší zdravotní stav obviněného je problematické, neboť ve věci bude s největší pravděpodobností slyšen alespoň jeden z prarodičů nezletilého, kteří jsou oba o 20, resp. 19 let starší než obviněný a jejich přeprava k Okresnímu soudu v Kladně může být minimálně stejně komplikovaná. Tvrzení obviněného, že je takřka imobilní, nebylo z jeho strany nijak podloženo a okresní soud toto tvrzení nijak neprověřoval.

Jak již bylo shora konstatováno, odnětí věci podle § 25 tr. řádu a přikázání jinému soudu musí být podmíněno výjimečnými důvody, neboť se jedná o faktický průlom do ústavního principu zákonného soudce. Takovou výjimečnou situaci v daném případě Nejvyšší soud neshledává.

Za tohoto stavu věci pak nebylo možné návrhu vyhovět a Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není další opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2011

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch

Vypracoval:
JUDr. Aleš Flídr