11 Td 12/2009
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 12/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. Z. vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 20/2009 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. března 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného J. Z. p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Znojmě.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podala dne 23. 2. 2009 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného J. Z. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že poté, co s ním byl dne 27. 4. 2007 společností N. a. s. se sídlem P., N. P., ukončen pracovní poměr, přes výzvy poškozené společnosti nevrátil věci, které mu byly zaměstnavatelem svěřeny pro výkon zaměstnání, a to notebook zn. HP6120 s brašnou v hodnotě 20.850,- Kč, autorádio s přehrávačem CD v hodnotě 3.850,- Kč, mobilní telefon zn. Nokia v hodnotě 3.200,- Kč, aktivační kartu v hodnotě 95,- Kč, přičemž si tyto věci ponechal pro vlastní potřebu, čímž poškozené společnosti N. a. s. způsobil celkovou škodu ve výši 27.995,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 6 T 20/2009, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného J. Z., předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že místem spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zákona je místo, kde se obviněný dopustil jednání, jímž si přisvojil cizí věc mu svěřenou. Samotným převzetím cizí věci pachatelem s tím, že s ní bude určitým způsobem nakládat, ještě nejsou naplňovány zákonné znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry. Místo, kde pachatel věc převzal, proto není místem spáchání tohoto trestného činu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud se liší od místa, kde si pachatel věc přisvojil. Obviněný J. Z. na území Prahy 4 pouze převzal od svého zaměstnavatele věci vymezené v obžalobě, a to za účelem výkonu zaměstnání. Tyto věci po jejich svěření i užíval. Obviněný není schopen určit, kde a kdy měl předmětné věci naposledy v držení. Pro naplnění znaků objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry je pak rozhodné jen jednání odvíjející se od rozhodnutí pachatele nevrátit svěřené předměty a ponechat si je pro vlastní potřebu. Takové místo ovšem nelze v daném případě přesně určit a z žádného důkazu nelze dovodit, že by takové místo bylo v obvodu Prahy 4. Za daných okolností dospěl samosoudce Obvodního soudu pro Prahu 4 k závěru, že místo spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zákona se nenachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4, ale je nutno přistoupit k určení místní příslušnosti postupem podle § 18 odst. 2 tr. řádu, tj. dle kritérií bydliště, pracoviště nebo pobytu obviněného. Žádné z těchto míst se však nenachází na území Prahy 4. Z toho vyplývá, že věcně a místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí trestní věci obviněného J. Z. je buď Okresní soud ve Znojmě dle místa bydliště obviněného, nebo Městský soud v Brně dle místa zaměstnání obviněného.Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4. Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Místem spáchání trestného činu zpronevěry je místo, kde se obviněný dopustil jednání, jímž si přisvojil cizí věc mu svěřenou. Samotným převzetím cizí věci pachatelem s tím, že s ní bude určitým způsobem nakládat, ještě nejsou naplňovány zákonné znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry dle § 248 tr. zák. Místo, kde pachatel věc převzal, proto není místem spáchání tohoto trestného činu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud se liší od místa, kde si pachatel věc přisvojil. Vzhledem k tomu, že v posuzovaném případě nelze místo spáchání trestného činu zpronevěry dle § 248 tr. zákona přesně zjistit, je nutno při stanovení místní příslušnosti vyjít z ustanovení odst. 2 § 18 tr. řádu, podle něhož je místně příslušný k projednání věci soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje, případně v jehož obvodu vyšel čin najevo. Za tohoto stavu má Nejvyšší soud za to, že bude vhodné, aby věc obviněného J. Z. projednal Okresní soud ve Znojmě, v jehož obvodu má obviněný své bydliště.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera