11 Td 12/2007
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 12/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. Š., vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 2 T 7/2007 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. března 2007 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 24 odst. 2 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného P. Š. p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Vsetíně.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně podal dne 9. 1. 2007 Okresnímu soudu ve Vsetíně obžalobu na obviněného P. Š. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 22. 11. 2004 jako osoba provozující pod obchodním jménem P. Š., uzavřel jako postupník se zástupcem H. S. s. r. o., jako postupitelem smlouvu o postoupení pohledávky uvedené firmy za V., a. s. v celkové výši 23.205,00 SKK a 23.616,00 EUR, v níž se zavázal uhradit postupiteli do sedmi dnů od uzavření smlouvy 91% z postoupené pohledávky pod sankcí následné neplatnosti smlouvy, přičemž takto jednal již v úmyslu svému závazku nedostát a neoprávněně se obohatit, neboť poté, co mu V. a. s. bylo dne 29. 11. 2004, 30. 11. 2004, 2. 12. 2004 a 6. 12. 2004 na jím určené účty bezhotovostně převedeno 23.205,00 SKK a 5.000,00 EUR, 2.500,00 EUR a 8.058,00 EUR, resp. dne 13. 12. 2004 v hotovosti vyplaceno 8.058,00 EUR, tyto prostředky použil pro svou potřebu a H. S. s. r. o. přes opakované výzvy ničeho nevrátil, čímž uvedené společnosti vznikla celková škoda ve výši 752.599,00 Kč.

Usnesením Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 17. 1. 2007, sp. zn. 2 T 7/2007, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného P. Š. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je v dané věci místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 10, neboť ke všem jednáním ohledně odkoupení pohledávky i k samotnému podepsání smlouvy mělo dojít v P.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

I když k podvodnému jednání obviněného popsanému v obžalobě došlo v P., obchodní společnost, jejímž jménem obviněný jednal, sídlí ve V., kde se obviněný i nadále zdržuje. Protože i svědci navržení ke slyšení před soudem mají podstatně blíž do V. než do P., jeví se vhodné a v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby ve věci dále jednal a rozhodl Okresní soud ve Vsetíně.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. března 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera