11 Td 12/2004
Datum rozhodnutí: 27.02.2004
Dotčené předpisy:
11 Td 12/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. K., vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 4 T 241/2001 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 2. 2004 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného J. K. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Karviné.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově podal dne 10. 12. 2001 Okresnímu soudu v Sokolově obžalobu na obviněného J. K. pro trestné činy zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2, 3 tr. zák., zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 tr. zák. a podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., které měl spáchat tím, že v době od 1. 9. 1997 do 16.10 hodin dne 3. 11. 1999, kdy byl zadržen vyšetřovatelem Policie ČR, nikde na území ČR neměl přispívat na výživu svých nezletilých dětí, a to J. K. a D. K., ačkoli mu na základě rozsudku Okresního soudu v Topolčanech, SR, sp. zn. 8 T 149/95 ze dne 14. 11. 1995, který nabyl právní moci dne 11. 11. 1995, vyplývala povinnost přispívat na jejich výživu celkovou částkou 1.300,- Sk splatnou vždy nejpozději do 15. dne v měsíci předem k rukám matky dětí R. K., své zákonné povinnosti se měl úmyslně vyhýbat tak, že u obchodní společnosti A., s. r. o, P. neměl řádně pracovat, měl uvést smyšlenou adresu přechodného pobytu, u obchodní společnosti O. - A., a. s., O., pracovní poměr měl ukončit bez vážného důvodu, u zaměstnavatelů měl zamlčet vyživovací povinnost vůči nezletilým dětem a měl vydat oprávněné osoby nebezpečí nouze, které mělo býti odvráceno tím, že odbor sociálních věcí Okresního úřadu P., SR vyplácel matce nezletilých dětí příspěvek na výživu za obviněného v období od 1. 4. 1998 do 31. 3. 2000 a dále od 1. 5. 2000 a má dlužit na výživném R. K. částku 9.100,- Sk a odboru sociálních věcí Okresního úřadu v P., SR částku 24.700,?Sk a tím, že v době od 1. 8. 1997 do 16.10 hodin dne 3. 11. 1999, kdy byl zadržen vyšetřovatelem Policie ČR, nikde na území ČR neměl přispívat na výživu své nezletilé dcery P. K. přesto, že mu na základě rozsudku Okresního soudu v Topolčanech, SR, sp. zn. 8 P 312/91 ze dne 18. 6. 1993, který nabyl právní moci dne 11. 8. 1993, byla určena povinnost přispívat na její výživu 600,- Sk měsíčně splatnou vždy nejpozději do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky nezletilé D. K., bytem P., V. O. 1029/30, SR a dluh na výživném měl dosáhnout částky 16.200,- Sk, své zákonné povinnosti vyživovat nezletilou dceru se měl úmyslně vyhýbat tím, že u obchodní společnosti A., s. r. o, P. řádně nepracoval a měl uvést smyšlenou adresu přechodného pobytu a u obchodní společnosti O. - A., a. s., O. poměr bez závažného důvodu měl ukončit a u zaměstnavatelů měl zamlčet své vyživovací povinnosti vůči nezletilým dětem a tím, že ačkoli měl vědět, že na svém postžirovém účtu č. 102195..., který měl založit dne 6. 3. 1995 v H. na P. ú. č. 1, má pouze základní částku ve výši 200,- Kč, měl neoprávněně z tohoto účtu vybrat dne 13. 3. 1995 prostřednictvím výplatního šeku 4911360 částku 6.500,- Kč u P. ú. H. 1, dne 13. 3. 1995 prostřednictvím výplatního šeku č. 4911360 částku 6.500,- Kč u P. ú. H. 21 a dne 14. 3. 1995 prostřednictvím výplatního šeku 4911360 částku 6.500,? Kč u P. ú. H. 1 a měl tak poškozené obchodní společnosti Č. o. b., a. s., P. způsobit škodu ve výši 19.300,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 17. 3. 2003, sp. zn. 4 T 241/2001, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného J. K. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že není ve věci místně příslušný, neboť v žalovaném období se obviněný v jeho okrese nezdržoval, ani zde trestná činnost nevyšla najevo, naopak trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. měl obviněný spáchat v H., okres O., trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 tr. zák. měl spáchat v P., SR a na území ČR, kde se zdržoval v P. a v O. a nejpřísnější trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2, 3 tr. zák. měl spáchat také v P., SR a v P. a v O., kde se zdržoval, kdy z hlediska procesní ekonomiky a k zajištění rychlosti řízení je vhodnější, aby věc projednával Okresní soud v Ostravě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný je žalován pro trestnou činnost, které se měl dopustit na různých místech České republiky a Slovenské republiky, přičemž místní příslušnost soudu k projednání obžaloby podle § 18 odst. 1 tr. řádu nelze jednoznačně stanovit. Okresnímu soudu v Sokolově byla obžaloba podána jen proto, že ve věznici H. S. nacházející se v obvodu tohoto soudu obviněný v době vyšetřování trestné činnosti byl ve výkonu trestu odnětí svobody. V současné době je už obviněný na svobodě, a protože se v obvodu Okresního soudu v Sokolově nezdržuje a nespáchal tam žádný z žalovaných trestných činů, lze postup Okresního soudu v Sokolově podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu možno považovat za důvodný. Obviněný nemá v současné době v České republice trvalé bydliště a známo není ani místo jeho pobytu. Jedním z míst, kde se obviněný v minulosti dočasně zdržoval je H., okres K. V tomto místě se také měl dopustit trestného činu podvodu podle 250 tr. zák. a nesporně tam určitou dobu pokračoval i v trestné činnosti zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák. Okres K. se jeví vhodný i z hlediska dostupnosti tohoto místa z dalších míst, kde měl obviněný v trestné činnosti pokračovat, a kde žijí svědci, kteří mohou o jeho trestní činnosti vypovídat. Za tohoto stavu bylo možné podle § 24 odst. 1 tr. řádu, a to i s přihlédnutím k § 25 tr. řádu, určit k projednání trestní věci obviněného J. K. příslušným Okresní soud v Karviné.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. února 2004

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera