11 Td 10/2009
Datum rozhodnutí: 27.02.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 10/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného P. O. , vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. Nt 717/2005 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. února 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu ve smyslu § 315 odst. 2 tr. řádu j e k rozhodnutí o změně způsobu výkonu ochranného léčení odsouzeného P. O. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 7.O d ů v o d n ě n í :

Odsouzený P. O. byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 31. 5. 2004, sp. zn. 24 T 28/2004, uznán vinným ze spáchání v jednočinném souběhu trestných činů krádeže podle § 247 odst. 1 písm. c), e), odst. 2 tr. zákona, útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákona, ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 písm. a), d) tr. zákona a maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona a byl odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu dvaceti dvou měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a dále mu bylo uloženo podle § 72 odst. 2 písm. b) tr. zákona ochranné léčení protialkoholní v ústavní formě. Výkon trestu odsouzený vykonával ve Věznici O. H.

Usnesením ze dne 19. 12. 2005, sp. zn. Nt 717/2005, rozhodl Okresní soud v Ostravě podle § 351a tr. řádu z důvodů uvedených v § 72 odst. 4 tr. zákona o změně ochranného léčení protialkoholního u odsouzeného P. O. na léčení ambulantní. Na základě pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2005, sp. zn. Nt 717/2005, nařídil Okresní soud v Ostravě dne 24. 3. 2006 Psychiatrické ambulanci K. p. v L. , výkon ochranného léčení ambulantního protialkoholního u odsouzeného P. O.

Po ukončení trestu odnětí svobody dne 3. 5. 2006 odsouzený P. O. výkon uloženého ochranného léčení protialkoholního v ambulantní formě ignoroval a na základě dotazu Okresního soudu v Ostravě na Psychiatrickou ambulanci K. p. v L., kde měl odsouzený P. O. zahájit ochrannou ambulantní protialkoholní léčbu po propuštění po vykonání trestu, bylo zjištěno, že odsouzený se dostavil pouze jednou a poté už v léčbě nepokračoval.

Odsouzený P. O. v současné době opět vykonává trest odnětí svobody ve Věznici B. , která se nachází v obvodu působnosti Okresního soudu v Mostě.Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. Nt 717/2005, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu per analogiam trestní věc odsouzeného P. O. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že s odkazem na ustanovení §§ 351a, 353 tr. řádu se Okresní soud v Ostravě nepovažuje za místně příslušný k dalšímu rozhodování v této trestní věci, když o formě ochranného léčení a rovněž o propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení rozhoduje soud, v jehož obvodu se nachází příslušné zdravotnické zařízení a v jehož obvodu má být ochranné léčení vykonáváno.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Odsouzený P. O. je v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody, který vykonává ve Věznici v B. a konce výkonu trestu má předběžně stanoven na 18. 5. 2009. V rámci předchozího trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 31. 5. 2004, sp. zn. 24 T 28/2004, vykonával ochranné léčení protialkoholní v ústavní formě, které mu bylo uloženo rovněž tímto rozsudkem. Okresní soud v Ostravě rozhodl usnesením ze dne 19. 12. 2005, sp. zn. Nt 717/2005, podle § 351a tr. řádu z důvodů uvedených v § 72 odst. 4 tr. zákona o změně ochranného léčení protialkoholního u odsouzeného P. O. na léčení ambulantní. Po propuštění po výkonu trestu odnětí svobody odsouzený P. O. toto ochranné léčení protialkoholní v ambulantní formě nenastoupil. Ustanovení § 351a tr. řádu stanoví, že o změně způsobu výkonu ochranného léčení rozhoduje ve veřejném zasedání soud, v jehož obvodu je zdravotnické zařízení, ve kterém se ochranné léčení vykonává. Podle ustálené judikatury je předpokladem pro aplikaci ustanovení § 351a tr. řádu skutečnost, že se ochranné léčení vykonává. Ustanovení § 351a tr. řádu je výjimkou ze zásady obsažené v ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu, které stanoví, že rozhodnutí souvisící s výkonem trestů a ochranných opatření činí, není-li dále stanoveno něco jiného, soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Ustanovení § 351a tr. řádu stanoví, že o změně způsobu výkonu ochranného léčení rozhoduje soud, v jehož obvodu je zdravotnické zařízení, ve kterém se ochranné léčení vykonává, ale odsouzený P. O. uložené ochranné protialkoholní léčení v ambulantní formě nevykonal a ani k jeho výkonu nenastoupil. V současné době je v dalším výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici v B., avšak tato věznice nemá zvláštní oddělení pro léčbu závislostí. Za tohoto stavu je k projednání trestní věci odsouzeného P. O. věcně a místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 7, který podle ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu je soudem, jež ve věci rozhodl v prvním stupni.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera