11 Td 10/2007
Datum rozhodnutí: 26.02.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 10/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 232/2006 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. února 2007 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu je k projednání trestní věci obviněného M. K. příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 14. 12. 2006 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného M. K. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák., který měl spáchat tím, že jako podnikatel-fyzická osoba, pod obchodní firmou M. K., a současně jako nájemce čerpací stanice, dne 11. 11. 2003 uzavřel se společností M. T., s. r. o. smlouvu o zabezpečení distribuce a prodeje dvoudílných kuponů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic emise 2004, na jejímž základě měl prostředky inkasované z prodeje dálničních kuponů pravidelně poukazovat na účet společnosti M. T., s. r. o., avšak při ukončení prodeje dálničních kuponů z emise 2004 z vystavených faktur dodavatele na částku 554.500,- Kč splatné dne 3. 1. 2005 a z faktury na částku 62.500,- Kč, splatné dne 7. 1. 2005, uhradil pouze 200.000,- Kč a zbývající příjmy z prodeje dálničních kuponů ve výši 417.000,- Kč použil k jiným účelům, ač věděl, že tyto finanční prostředky nejsou jeho příjmem, nýbrž příjmem státního rozpočtu a že není oprávněn zadržovat nebo neoprávněně používat tržby za prodané nálepy, čímž poškozené společnosti M. T., s. r. o., způsobil škodu ve výši 417.000,- Kč, dne 21. 11. 2004 uzavřel se společností M. T., s. r. o. smlouvu o zabezpečení distribuce a prodeje dvoudílných kuponů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic emise 2005, poté co z důvodu nezaplacení za prodej dálničních kuponů emise 2004 a nepředání hlášení o prodeji dálničních kuponů emise 2005 byla ukončena v roce 2005 dodávka dálničních kuponů, neuhradil vystavenou fakturu v částce 405.000,- Kč splatnou dne 16. 2. 2005 a fakturu v částce 47.190,- Kč splatnou dne 16. 2. 2005, a příjmy z prodeje dálničních kuponů ve výši 452.190,- Kč použil k jiným účelům, ač věděl, že tyto finanční prostředky nejsou jeho příjmem, nýbrž příjmem státního rozpočtu a že není oprávněn zadržovat nebo neoprávněně používat tržby za prodané nálepy, čímž poškozené společnosti M. T., s. r. o., způsobil škodu ve výši 452.190,- Kč, dne 21. 1. 2004 uzavřel se společností A. B. A., a. s., smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem bylo zabezpečení prodeje kuponů prokazujících zaplacení poplatku za užívání zpoplatněných komunikací emise 2004, na jejímž základě měl prostředky inkasované z prodeje dálničních kuponů pravidelně poukazovat na účet společnosti A. B. A., a. s., avšak z vystavené faktury v částce 467.614,- Kč, splatné dne 18. 9. 2004 uhradil pouze 150.000,- Kč a zbývající příjmy z prodeje dálničních kuponů ve výši 317.614,90 Kč použil k jiným účelům, ač věděl, že tyto finanční prostředky nejsou jeho příjmem, nýbrž příjmem státního rozpočtu, čímž poškozené společnosti A. B. A., a. s. způsobil škodu ve výši 317.614,90 Kč a způsobil tak škodu v celkové výši 1.186.804,90 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 20. 12. 2006, sp. zn. 6 T 232/2006, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného M. K. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že s ohledem na ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu není ve věci místně příslušný, neboť v daném případě místem, kde mohlo dojít ke spáchání trestného činu zpronevěry, je prostor pronajaté benzinové čerpací stanice.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tř. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z důkazů shromážděných v přípravném řízení, ani z popisu skutku v obžalobě nelze místní příslušnost podle § 18 odst. 1 tr. řádu jednoznačně určit. Žalovaného trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák. se měl obviněný M. K. dopouštět na různých místech, přičemž k jednání obvykle docházelo jinde, než kde vznikla škoda. Za tohoto stavu je jediným použitelným hlediskem pro určení příslušnosti soudu k projednání věci ustanovení § 18 odst. 2 tr. řádu, a to aby bylo řízení provedeno před soudem, v jehož obvodu obviněný bydlí, nebo se zdržuje, protože tímto místem je obvod Obvodního soudu pro Prahu 4, bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. února 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera