11 Td 10/2004
Datum rozhodnutí: 27.02.2004
Dotčené předpisy:
11 Td 10/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného S. T., občana Jugoslávie, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 8 T 163/2003 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. února 2004 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného S. T. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 1.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podal dne 20. 11. 2003 Obvodnímu soudu pro Prahu 1 obžalobu na obviněného S. T. pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 4. 12. 2001 kolem 17,00 hodin na hraničním přechodu M.-L. T. překročil státní hranice České republiky s Rakouskem a při kontrole předložil padělaný cestovní pas na jméno K. H., ev. č. 19235.., který údajně zakoupil v P. na V. n. od neztotožněného A. za částku 500,- Kč, neboť si byl vědom toho, že na svůj jugoslávský pas má vysloven zákaz pobytu na území Rakouska, padělek byl pracovníky rakouské pasové kontroly odhalen a obviněný byl zadržen a předán do ČR.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 11. 2003, sp. zn. 8 T 163/2003, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného S. T. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že není ve věci místně příslušný, neboť ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je místně příslušný k projednání soud, v jehož obvodu se nachází hraniční přechod M.-L. T., tedy místo spáchání trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 tr. zák.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

V projednávané věci je určení místní příslušnosti výlučně podle § 18 odst. 1 tr. řádu obtížné. Ze zatím shromážděných důkazů je zřejmé, že obviněný sám cestovní pas jako veřejnou listinu sám nepadělal ani nepozměnil, ale že ji zřejmě od padělatele získal a následně ji jako pravou užil. S ohledem na to, že shromážděnými důkazy zatím nelze stanovit, jakým způsobem cestovní doklad užil na území České republiky, zatímco je celkem spolehlivě zjištěno jeho užití na rakouském území, je možno jednání obviněného posuzovat jako čin spáchaný v cizině podle § 18 odst. 2 tr. řádu, a v tom případě je místně příslušným k projednání věci soud, v jehož obvodu obviněný bydlí. Obviněný S. T. se trvale zdržuje na adrese P., M. 6, což je bydliště nacházející se v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. února 2004

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera