11 Td 1/2013
Datum rozhodnutí: 30.01.2013
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 1/2013 - 7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného P. B. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 8 T 117/2012, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. ledna 2013 o příslušnosti soudu, t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného P. B. p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Frýdku-Místku.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podala dne 21. 12. 2012 Obvodnímu soudu pro Prahu 1 návrh na potrestání na obviněného P. B. pro přečin vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci podle § 324 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, kterého se měl dopustit v podstatě tak, že dne 4. 12. 2012 v době kolem 23.20 hod. v místě svého bydliště ve Frýdku-Místku odeslal ze svého počítače, z e-mailové adresy ....... do e-mailových schránek ...... , ..... , ...... , a ...... dopis určený pro premiéra České republiky Petra Nečase, v němž upozorňuje na údajné zločiny proti lidskosti a genocidium, kterých se má na občanech ČR dopouštět současná politická reprezentace, a v případě, že nedojde ve lhůtě 14 dnů ke zjednání nápravy, hrozí riziko atentátu ze strany neznámého pachatele, jehož cílem by byl premiér, příp. poslanecká sněmovna.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. 12. 2012, sp. zn. 8 T 117/2012, byla tato trestní věc obviněného P. B. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 1 má za to, že není příslušný k jejímu projednání. Obvodní soud poukázal zejména na to, že k jednání obviněného mělo dojít v místě jeho bydliště, tj. ve Frýdku-Místku, odkud odeslal výše uvedený dopis na různé e-mailové adresy, přičemž nebylo zjištěno, že by některý z adresátů si e-mail vyzvedl právě v obvodu Prahy 1. Protože řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán, tak v posuzované věci je evidentní, že k jednání obviněného došlo v místě, z něhož e-mail odeslal, přičemž zda a kde nastal následek jeho činu, nebylo zjištěno, když adresáti e-mailu si jej mohli vyzvednout prakticky kdekoli. Podle obvodního soudu pak za této situace zůstává jednoznačným místem spáchání posuzovaného činu místo, kde došlo k jednání obviněného, tj. Frýdek-Místek.

Nejvyšší soud zhodnotil skutečnosti použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

Pro určení místní příslušnosti soudu, nejde-li o řízení proti mladistvému, je primární kritérium vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 tr. ř., podle něhož řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňující objektivní stránku trestného činu, ale také místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu (srov. rozhodnutí č. 12/1972 Sb. rozh. tr.). Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt, u něhož místem spáchání je jak místo, kde došlo k jednání pachatele, tak místo, kde došlo k následku.

V dané trestní věci sice nelze vyloučit, že by mohlo jít o tzv. distanční delikt, přitom ovšem je na jedné straně zcela evidentní, že k jednání, které je obviněnému kladeno za vinu, mělo dojít v obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku, avšak na druhé straně není už tak jisté místo, kde mělo dojít k případnému následku posuzovaného činu. Za této situace Nejvyšší soud dospěl k závěru, že příslušným soudem k projednání a rozhodnutí této věci je Okresní soud ve Frýdku-Místku.

S ohledem na navrhovaný rozsah a povahu důkazních prostředků Nejvyšší soud neshledal ani přesvědčivé argumenty pro případný postup podle § 24 odst. 2 tr. ř. a § 25 tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. ledna 2013


Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík