11 Td 1/2009
Datum rozhodnutí: 27.01.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 1/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné L. D. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. ledna 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněné L. D. vedená u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 7 T 90/2008 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Pelhřimově podal dne 16. 6. 2008 Okresnímu soudu v Pelhřimově obžalobu na obviněnou L. D. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák., kterého se měla dopustit tím, že v době měsíců října a listopadu roku 2006, v Brně, vědoma si své neutěšené finanční situace a nemožnosti plnění dohodnutých podmínek, bez stálého příjmu a zaměstnání, za užití veřejně přístupného osobního počítače připojeného k elektronické síti internet , pod svým jménem i různými jinými jmény a přezdívkami jako b. , J. Š. , b. 1 , J. Š. , R. K. , J. atd., na internetových stránkách www.minibazar.cz a www.miniaukce.cz, pod záminkou prodeje různého spotřebního zboží lákala od zájemců o koupi v České republice na bankovní účty u České spořitelny a. s. a u eBanky a. s. finanční plnění, aniž by zboží po zaplacení dodala, přičemž záminky prodeje jsou v celkem 26 případech blíže popsány v obžalobě, vylákané peníze obviněná použila pro svou potřebu a svým jednáním tak poškozeným uvedeným v obžalobě způsobila škodu ve výši nejméně 11.101,- Kč.

Podáním ze dne 5. 1. 2009 předložila samosoudkyně Okresního soudu v Pelhřimově podle § 25 tr. řádu trestní věc obviněné L. D. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o odnětí této trestní věci Okresnímu soudu v Pelhřimově a její přikázání Městskému soudu v Brně s tím, že v případě obviněné bylo zjištěno, že tato není schopna s ohledem na její zdravotní stav, který dokládá lékařská zpráva, se zúčastnit hlavního líčení u Okresního soudu v Pelhřimově, a proto se jeví jako vhodné, aby trestní věc obviněné L. D. projednal a rozhodl soud v místě jejího současného bydliště, tj. Městský soud v Brně, kam je schopna obviněná se přes všechny zdravotní problémy dostavit.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Z lékařské zprávy o zdravotním stavu obviněné L. D. vyplývá, že z důvodu hrozícího potratu má nařízený klidový režim na lůžku v domácím ošetření a nemá být zatěžována fyzicky ani psychicky. Zlepšení tohoto stavu se nepředpokládá a může trvat až do porodu, který je stanoven na 29. 1. 2009. Navíc je reálný předpoklad, že budoucí péče o narozené dítě nebude obviněné umožňovat se účastnit jednání u soudu vzdáleného místu jejího bydliště. Jedním z hledisek určujících důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu je, při současném respektování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, též zájem na zajištění ústavního práva obviněného, vyjádřeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Za situace, kdy trestní věc obviněné L. D. bude projednávána v hlavním líčení, je nutné zajistit optimální podmínky k uplatnění plných práv obhajoby obviněné a její účasti u hlavního líčení, které by nemohly být splněny, s ohledem na její současný zdravotní stav a očekávanou budoucí péči o narozené dítě, a vzdálenost místa bydliště obviněné a místně příslušného soudu. Všechny tyto důvody lze považovat za natolik závažné, že odůvodňují použití § 25 tr. řádu pro změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci.

Za tohoto stavu lze považovat návrh samosoudkyně Okresního soudu v Pelhřimově na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera