11 Td 1/2007
Datum rozhodnutí: 26.02.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 1/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. G., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. února 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněného M. G. vedená u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 6 T 134/2006 tomuto soudu odnímá a přikazuje se k projednání Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství Plzeň-město podal dne 9. 11. 2006 Okresnímu soudu Plzeň-město obžalobu na obviněného M. G. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že v P. dne 28. 6. 2006 v přesně nezjištěných odpoledních hodinách, po předešlém jednání z téhož dne ve s Bc. M. W., kterému přislíbil prodej notebooku za částku 7.890,- Kč, se záměrem získat finanční prostředky lstivou nabídkou prodeje notebooku, vylákal od Bc. M. W. na úhradu nabízeného notebooku částku ve výši 8.000,- Kč, načež z místa odešel a uvedenou částku použil pro svoji potřebu.

Podáním ze dne 20. 12. 2006 navrhl samosoudce Okresního soudu Plzeň-město podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného M. G. Okresnímu soudu Plzeň-město a její přikázání Městskému soudu v Brně nebo Okresnímu soudu v Opavě s tím, že proti obviněnému jsou u těchto soudů pro zcela shodné jednání vedena další trestní řízení. S ohledem na to jeví se vhodné, aby trestní věc vedená u Okresního soudu Plzeň-město byla z důvodu vhodnosti přikázána buď Městskému soudu v Brně nebo Okresnímu soudu v Opavě tak, aby ve věci bylo provedeno společné řízení pro celou zbývající trestnou činnost obviněného.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Proti obviněnému M. G. je v současné době vedeno trestní řízení u více soudů, z čehož je zřejmé, že by při případném spojení těchto věcí mohlo dojít k uložení trestu úhrnného případně souhrnného. Bez významu rovněž není, že spojením těchto věcí může u stejně kvalifikované trestné činnosti vést k posouzení podle přísnějšího zákonného ustanovení. Všechny tyto důvody lze považovat za natolik závažné, že odůvodňují použití § 25 tr. řádu pro změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci. Z důkazů připojených k obžalobě je zřejmé, že jedním ze soudů, kde je již trestná činnost obviněného M. G. projednávána je i Městský soud v Brně, a proto není v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu ani § 25 tr. řádu, aby po spojení věci u něj napadlé s touto věcí přikázanou dále jednal a rozhodl.

Za tohoto stavu lze považovat návrh samosoudce Okresního soudu Plzeň-město na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. února 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera