11 Tcu 99/2015
Datum rozhodnutí: 21.01.2016
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 99/2015 -28

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 21. ledna 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanů České republiky D. O. , a J. M. , rozsudkem Zemského soudu Wiener Neustadt, Rakouská republika, ze dne 10. 10. 2014, sp. zn. 41 Hv 76/14h, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:
Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Wiener Neustadt byli D. O. a J. M. uznáni vinnými trestnými činy výdělečné krádeže vloupáním, omezení užívání listiny, odcizení bezhotovostních platebních prostředků a trvalého odnětí věci. D. O. byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a J. M. v trvání dvaceti čtyř měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzení dopustili podle zjištění Zemského soudu Wiener Neustadt tím, že dne 1. 8. 2014 v O., zatímco J. M. a další spolupachatel osobním vozem přivezli D. O. na místo činu, v jeho průběhu hlídali poblíž vozidla oběti a po činu jej s kořistí odvezli, D. O. dlátem rozbil okénko osobního motorového vozidla poškozené I. N. a z vozidla jí odcizil hotovost ve výši 165 , tři balíčky cigaret v celkové hodnotě 14,10 , pouzdro na cigarety, pouzdro na doklady, řidičský průkaz, technický průkaz vozidla, spořitelní knížku Volksbank, cestovní pas, průkaz sociálního pojištění, platební kartu, cylindrický klíč, kabelku a peněženku.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzení jsou občany České republiky, kteří byli odsouzeni soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzení se dopustili úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně majetku. Jednali přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustili trestné činnosti ve spolupachatelství), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byly jim uloženy citelné tresty odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. ledna 2016
JUDr. Karel Hasch
předseda senátu