11 Tcu 99/2010
Datum rozhodnutí: 08.02.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 99/2010-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 8. února 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky Z. Š., rozsudkem Obvodního soudu Gera, Spolková republika Německo, ze dne 17. 12. 2008, sp. zn. 161 Js 15921/08 1 Ls, který nabyl právní moci dne 23. 12. 2008, a to pro trestný čin zvlášť závažné krádeže podle § 242 odst. 1, § 243 odst. 1 č. 2 a 3 a § 25 odst. 2 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců, a to při zahrnutí trestu odnětí svobody uloženého mu rozsudkem Obvodního soudu Landsberg am Lech, Spolková republika Německo, ze dne 30. 10. 2008, který nabyl právní moci dne 7. 11. 2008, sp. zn. 4 Ds 305 Js 126216/08 j.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Gera, Spolková republika Německo, ze dne 17. 12. 2008, byl Z. Š. uznán vinný trestným činem zvlášť závažné krádeže podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců, a to při zahrnutí trestu odnětí svobody uloženého mu rozsudkem Obvodního soudu Landsberg am Lech ze dne 30. 10. 2008.

Trestné činnosti, pro kterou byl Z. Š. odsouzen citovaným rozsudkem Obvodního soudu Gera se dopustil podle zjištění jmenovaného soudu tím, že mezi 1. 10. 2007 a 15. 10. 2007, jakož i dne 11. 1. 2008 odcizil vždy společně s odsouzenou E. K. v 10 případech oblečení v celkové hodnotě 2.593,90 , a to
1. V blíže již přesně nezjistitelné době mezi 01.10.07 a 15.10.07 odcizil v prodejních prostorách firmy Hennes & Mauritz, Georgenstr. 12 14 92224 Amberg, dámské, pánské a dětské oblečení v hodnotě 779,70 .
2. V blíže již přesně nezjistitelné době mezi 01.10.07 a 15.10.07 odcizil v prodejních prostorách firmy Globus obchodní dům Höflarn, Am Brunnfeld 8, 92421 Schwandorf, džíny a svetříky v hodnotě 309,86 .
3. V blíže již přesně nezjistitelné době mezi 01.10.07 a 15.10.07 odcizil v prodejních prostorách firmy AWG, Dr.Gessler-Str. 45 v 93051 Regensburgu, pánskou látkovou bundu značky Airborne v hodnotě 49,99 .
4. V blíže již přesně nezjistitelné době mezi 01.10.07 a 15.10.07 odcizil v prodejních prostorách firmy módního domu Wöhrl, Bahnhofstr. 20, 92224 Amberg, dámské oblečení v hodnotě 543,85 .
5. V blíže již přesně nezjistitelné době mezi 01.10.07 a 15.10.07 odcizil v prodejních prostorách firmy Boutique New Yorker , Georgenstrasse 2 v 92224 Amberg, dvě vesty a jednu látkovou bundu v hodnotě 169,85 .
6. V blíže již přesně nezjistitelné době mezi 01.10.07 a 15.10.07 odcizil v prodejních prostorách firmy módního domu C&A, Georgenstr. 5 v 92224 Amberg, dvě dámské a jednu pánskou koženou bundu v hodnotě 227,00 .
7. V blíže již přesně nezjistitelné době mezi 01.10.07 a 15.10.07 odcizil v prodejních prostorách firmy Mode Street One v tržnici Globus Am Brunnfeld 9, 92421 Schwandorf, dámskou péřovou bundu v hodnotě 99,95 .
8. Dne 15. 10. 2007 kolem 15.00 hod. odcizil v prodejních prostorách firmy módního domu C&A, Weichser Weg 5 v 93059 Regensburg, dámskou péřovou bundu v hodnotě 39,00 .
9. Dne 15. 10. 2007 kolem 17.50 hod. odcizil v prodejních prostorách firmy módního domu P&C , Weichser Weg 5 v 93059 Regensburg, dvoje džíny a jedno pánské tričko v hodnotě 194,80 .
10. Dne 11. 1. 2008 kolem 15.40 hod. odcizil v prodejních prostorách firmy Intersport Giessübel, Amthorpassage, Sorge 9 v 07545 Gera, dvě soupravy na jogging a svetřík v hodnotě 179,85 . Trestné činnosti, pro kterou byl Z. Š. odsouzen citovaným rozsudkem Obvodního soudu Landsberg am Lech, se podle zjištění jmenovaného soudu dopustil tím, že dne 23. 7. 2008 kolem 03.00 hod. vypáčil vchodové dveře obchodu s oblečením Grind-Shop ve Vorderanger 273, 86899 Landsberg am Lech, zatímco spoluobviněný M. jistil vchod z ulice. Následně oba z obchodních prostor odcizili společně 280 v hotovosti a oblečení a boty v celkové hodnotě cca 10 000 . Na vstupních dveřích vznikla škoda ve výši 100 .

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 16. 11. 2010, pod sp. zn. 1306/2009 MOT T/6, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).
Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený Zdeněk Šulc je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemskými soudy, přičemž se odsouzení týkají skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil jednak úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona.

Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 8. února 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch