11 Tcu 99/2009
Datum rozhodnutí: 04.12.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 99/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky o povolení průvozu P. B. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 4. prosince 2009, podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby P. B. , státního občana Slovenské republiky, územím České republiky do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin úvěrového podvodu podle § 250a odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky č. 140/1961 Sb., trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 trestního zákona Slovenské republiky č. 140/1961 Sb., a trestný čin podvodu podle § 221 odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky č. 300/2005 Sb.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 2. prosince 2009 pod č. j. 31692/2009-8305-SJ, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu slovenského státního občana P. B. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Španělského království do Slovenské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 3. září 2009 Okresním soudem v Brezně, Slovenská republika, k trestnímu stíhání pro trestný čin úvěrového podvodu podle § 250a odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky č. 140/1961 Sb., trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 trestního zákona Slovenské republiky č. 140/1961 Sb., a trestný čin podvodu podle § 221 odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky č. 300/2005 Sb., za které předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody tři roky za trestný čin úvěrového podvodu a pět roků za trestný čin zpronevěry a trestný čin podvodu. Průvoz se má uskutečnit dne 10. prosince 2009.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že:

1) dne 24. června 2004 v N. , Slovenská republika, na ulici M. v prodejně A. , uzavřel se společností H. C. S. , a. s., P. , úvěrovou smlouvu pro účely poskytnutí revolvingového úvěru prostřednictvím platební karty YES ve výši 29.914,- Sk (992,96 EUR), přičemž se zavázal poskytnutý úvěr uhradit měsíčními splátkami ve výši 1.200,- Sk (39,83 EUR), avšak zaplatil pouze sedm splátek a při uzavření smlouvy uvedl, že je zaměstnancem firmy D. , M. K. , Š. , P. , s čistým měsíčním příjmem ve výši 11.800,- SK (391,69 EUR), ačkoliv se tato informace nezakládala na pravdě, a způsobil tak společnosti H. C. S. P. škodu ve výši 995,82 EUR.

2) dne 1. března 2005 jako živnostník pod obchodním jménem P. B. B. , R. , uzavřel se společností A. S. , s. r. o., K. , kupní smlouvu a v souladu s touto smlouvou na základě vystavených faktur v době od 27. ledna 2005 do 12. listopadu 2005 převzal od uvedené společnosti zboží v celkové hodnotě 304.341,- Sk (10.102,27 EUR), své smluvní povinnosti však nesplnil a dohodnutou kupní cenu za zboží ve stanovených termínech neuhradil, čímž způsobil společnosti A. S. , s. r. o., K., škodu ve výši 304.341,- Sk (10.102,27 EUR),

3) v období od 24. ledna 2006 do 2. srpna 2006, na různých místech Slovenské republiky, jako živnostník pod obchodním jménem P. B. A. B. , R. , a zhotovitel, v celkem 13 případech uzavřel smlouvu o dílo na výrobu a montáž různého zboží (výklopných garážových bran, hliníkových dveří a oken, rolet, parapetů, betonového obložení, plastových oken se žaluziemi a parapety nebo plastových vchodových dveří), od objednavatelů převzal zálohu celkem ve výši 435.700,- Sk (14.462,59 EUR), svůj závazek však nesplnil, objednané dílo nedodal, ani objednavatelům nevrátil uhrazenou zálohu na cenu díla a celkem jim tak způsobil škodu ve výši 435.700,- Sk (14.462,59 EUR).

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Španělského království do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání ve Slovenské republice, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. prosince 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík