11 Tcu 98/2011
Datum rozhodnutí: 14.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 98/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 14. června 2011 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. L., rozsudkem Soudu v Busto Arsizio, Italská republika, ze dne 24. ledna 2006, sp. zn. 30/06, a to pro trestný čin nedovoleného dovozu omamných látek podle čl. 73 a 80 prezidentského dekretu Italské republiky č. 309/90 o omamných látkách, k trestu odnětí svobody v trvání 5 (pěti) let, k peněžité pokutě ve výši 20 000,- EUR a k trestu vyhoštění.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným pravomocným rozsudkem Soudu v Busto Arsizio, Italská republika, byl M. L. uznán vinným trestným činem nedovoleného dovozu omamných látek podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Italské republiky a byl mu za to uložen trest odnětí svobody v trvání pěti let, peněžitá pokuta ve výši 20 000,- EUR, a trest vyhoštění.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že na území Italské republiky dovezl celkem 2 272,128 g kokainu rozdělených do celkem 24 298 dávek, který u něj byl zadržen, ukrytý v cestovním zavazadle, dne 29. dubna 2005 v S. L., Italská republika.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení italského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je státním občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. L. na území Italské republiky dovezl nebo zde přinejmenším neoprávněně držel velké množství velmi nebezpečné drogy - kokainu. Dopustil se tak trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již velice citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2011

Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík