11 Tcu 98/2009
Datum rozhodnutí: 26.11.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 98/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného A. S, a rozhozhodl v neveřejném zasedání dne 26. listopadu 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz předávaného A. S., územím České republiky ze Švédska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců uloženého mu trestním rozsudkem Soudu v Gherla č. 360 ze dne 9. 3. 2009, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 5/C/EA vydaného Soudem v Gherla, Rumunsko, dne 11. 8. 2009 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 20. 11. 2009.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 20. 11. 2009 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu A. S., územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 5/C/EA vydaného Soudem v Gherla, Rumunsko, dne 11. 8. 2009, ze Švédska k výkonu trestu v trvání jednoho roku a šesti měsíců v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se předávaný A. S. dopustil tím, že dne 17. 11. 2005 napadl několikrát poškozeného A.-M. V. a způsobil mu zranění, která si vyžádala 30 35 dní lékařské péče. Jeho jednání bylo kvalifikováno jako těžké ublížení na zdraví podle § 181/1 rumunského trestního zákoníku.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Švédska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného A. S. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch