11 Tcu 95/2011
Datum rozhodnutí: 14.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 95/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. června 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. L., rozsudkem Zemského soudu Wurzburg, Spolková republika Německo, ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. 5 KLs 824 Js 17348/08, který nabyl právní moci téhož dne, a to pro trestný čin nedovoleného dovozu omamných látek a napomáhání k trestnému činu nedovoleného obchodování s omamnými látkami podle §§ 29 odst. 1 bod 1, 29a odst. 1 bod 2, 30 odst. 1 bod 4 zákona o omamných látkách, §§ 27, 52, 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří roků a devíti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :


Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Wurzburg, Spolková republika Německo, jenž nabyl právní moci 12. 5. 2009 byl M. L. uznán vinným trestným činem nedovoleného dovozu omamných látek a napomáhání k trestnému činu nedovolenému obchodování s omamnými látkami podle shora uvedených předpisů Spolkové republiky Německo a byl mu za to uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání tří roků a devět měsíců.

Podle zjištění cizozemského soudu odsouzený pracoval jako kariérní řidič pro českého státního občana M. S. a za tím účelem vyzvedl v sedmi jednotlivých případech omamné prostředky v M. v Holandsku a dopravil je přes Spolkovou republiku Německo do Prahy. Jako mzda za jízdy bylo odsouzenému nezávisle na druhu a množství transportovaných drog vyplaceno vždy 25.000 českých korun, to odpovídá asi 1.000 euro. Pro jízdy využíval odsouzený buď nájemní vozy různých půjčoven, které si předem půjčil na své jméno, nebo vozidla, která mu byla dána k dispozici M. S. V případech pod bodem 1. až 5. probíhali jízdy tak, že odsouzený a M. S. jeli z Česka do M. každý v jiném voze a odsouzený tam S. osobní vůz předal, ten pak nechal omamné látky schovat do osobního vozu. Večer jeli odsouzený a M. S. opět odděleně v osobních vozech v odstupu cca půl hodiny zpět do Prahy, kde odsouzený osobní vůz předal S. k vyzvednutí omamných látek, v případě pod bodem 6 byl odsouzený při ukládání omamných látek přítomen, v případě pod bodem 7 provedl ukládání osobně.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený podle skutkových zjištění cizozemského soudu dopustil v jednotlivých případech takto:
1.a 2.
ve dvou jednotlivě již přesně nezjistitelných dobách v květnu či červnu 2008 převzal odsouzený v M. vždy 3.000 tablet Extáze s obsahem účinné látky po 60 mg 1-(3-chlorfenyl)-piperacinové báze (m-CPP-báze) v jedné tabletě. Celkové množství účinné látky bylo tedy 180 gramů m-CPP-báze na jednu jízdu.

3. a 4.
Ve dvou jednotlivě přesně nezjistitelných dobách v červenci 2008 převzal odsouzený v M. opět vždy 5.000 tablet Extáze. Zde činilo celkové množství účinné látky m-CPP-báze vždy 300 gramů.

5.
V již blíže nezjistitelné době mezi 11. až 12. 8. 2008 jel odsouzený v doprovodu M. S. do M., kde byly omamné prostředky opětovně ukryty do pašeráckého vozidla předaného odsouzenému ke zpětné jízdě. Zde se jednalo o 5.000 tablet Extáze a 500 g Amfetaminu. To odpovídalo celkovému množství účinné látky m-CPP-báze 300 gramů a množství amfetaminové báze 50 gramů.

6.
Již blíže nezjistitelné době mezi 18. a 19. 8. 2008 jel odsouzený zase do M., přičemž i v tomto případě byl doprovázen S., který drogu převzal od jistého Poláka . Droga byla ukryta do osobního vozu a následně jeli odsouzený a M. S. v oddělených vozech zpět do Prahy. Odsouzený převážel při této jízdě 5.000 tablet Extáze s množstvím účinné látky 300 gramů m-CPP.

7.
Dne 29. 8. 2008 si odsouzený u firmy Kulík v Praze pronajal osobní vozidlo značka Škoda Octavia, české registrační značky: .., od M. S. převzal cca 7000 euro v hotovosti a jeli společně s jinak stíhanou O. H. do M., aby tam převzal omamné prostředky. Po příjezdu do M. se vydal odsouzený do blízkosti tamního fotbalového stadionu, aby zde od jemu jmenované neznámé osoby převzal 2.401,65 gramů tablet Extáze (cca 11.000 kusů), jakož i sáček s 10 dalšími tabletami Extáze. Tablety odsouzený rozdělil do pěti sáčků a schoval je za umělohmotný kryt v kufru osobního vozu. Následně jel odsouzený ještě tentýž den 30. 8. 2008 přes Aachen, Frankfurt a Wurzburg směrem zpátky do Prahy. Dne 31. 8. 2008 kolem 01,45 hod. byl odsouzený v areálu čerpací stanice a odpočívadla Wurzburg-jih na spolkové dálnici A3 ve směru jízda na jih podroben kontrole a následně předběžně zadržen. Odsouzený předtím konzumoval omamnou látku. Zajištěné tablety Extáze obsahovaly množství účinné látky 483,02 gramů m-CPP-hydrochloridu.

Odsouzený neměl v žádném z případů jak věděl potřebná povolení k zacházení s omamnými látkami.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 trestního zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený pro svůj finanční prospěch dovezl bez povolení nebezpečnou drogu (Extáze) ve velkém množství a v jednotě činu napomáhal k úmyslnému nedovolenému obchodování s omamnými látkami (Extáze) ve velkém množství v sedmi případech reálného souběhu činů. Dopustil se tak trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republiky zavázána i mezinárodními úmluvami. Jeho trestnou činnost lze označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2011

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman