11 Tcu 95/2009
Datum rozhodnutí: 13.11.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 95/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného V. S., státního občana Rumunska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 13. listopadu 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I.Povoluje se průvoz předávaného V. S., státního občana Rumunska, územím České republiky ze Slovenska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců uloženého mu trestním rozsudkem Soudu v Maramures č. 275 ze dne 20. 5. 2009, který nabyl právní moci dne 9. 6. 2009, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Soudem v Maramures, Rumunsko, dne 6. 7. 2009 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 11. 11. 2009.

II.Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 12. 11. 2009 (žádostí datovanou dnem 11. 11. 2009) na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu V. S., státního občana Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Soudem v Maramures, Rumunsko, dne 6. 7. 2009 ze Slovenska k výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Trestné činnosti se předávaný V. S. dopustil tím, že se v říjnu roku 2006 společně s dalšími připojil k organizované skupině s cílem páchat trestnou činnost spočívající v pašování cigaret, po té spáchal další dva trestné činy spočívající v pašování.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovenska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného V. S. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. listopadu 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch