11 Tcu 94/2007
Datum rozhodnutí: 27.08.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 94/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 27. srpna 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky P. K., rozsudkem Soudu I. instance v Lyonu, Francouzská republika, ze dne 23. 5. 2005, sp. zn. 4182, pro trestný čin krádeže a trestný čin ublížení na zdraví podle čl. 311-4 odst. 2, odst. 1, čl. 311-1, čl. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, čl. 222-12 odst. 2, odst. 1, čl. 222-44, čl. 222-45, čl. 222-47 odst. 1 trestního zákona Francouzské republiky, k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 6 (šesti) měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným pravomocným rozsudkem Soudu I. instance v Lyonu, Francouzská republika, byl P. K. uznán vinným trestným činem krádeže a trestným činem ublížení na zdraví podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Francouzské republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti v podstatě tak, že dne 20. května 2005, společně s jinak odsouzeným J. K., vnikl blíže nezjištěným způsobem do zaparkovaného osobního vozidla, vytrhl elektrické dráty autorádia a následně jej odcizil, přičemž téhož dne, napadl nožem poškozeného E. D., a to jako osobu veřejně činnou při výkonu jeho pravomoci.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše označeného odsouzení francouzského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je státním občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (přinejmenším trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák./. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený P. K. se dopustil úmyslné majetkové trestné činnosti, přičemž nebezpečnost jeho jednání je zvyšována jak způsobem provedení činu, tj. vloupáním, tak použitím násilí vůči veřejnému činiteli. Je tak splněna podmínka závažnosti činu obviněného. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně nezanedbatelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. srpna 2007Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík