11 Tcu 93/2013
Datum rozhodnutí: 17.10.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 93/2013-10

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 17. října 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky D. H. , rozsudkem Korunního soudu v Maidstone, Velká Británie, ze dne 25. 11. 2010, č. 201100069A6*1, ve spojení s rozhodnutím Odvolacího úřadu pro věci trestní ze dne 9. 6. 2011, č. 201100070 AG, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Korunního soudu v Maidstone byl D. H. uznán vinným trestnými činy převádění na území Spojeného království za účelem sexuálního zneužívání a převádění v rámci území Spojeného království za účelem sexuálního zneužívání a ve spojení s rozhodnutím Odvolacího úřadu pro věci trestní byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmi let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Korunního soudu v Maidstone s dalšími spolupachateli v době od 5. 6. 2010 do 25. 6. 2010 tím, že poté, co nejprve v České republice přesvědčili J. K. a Z. K., aby s nimi odcestovaly do Irska, kde získají finanční prostředky uzavřením fingovaného sňatku, a po příjezdu na území Irska jim odebrali doklady a výhružkami a fyzickým násilím je nutili k prostituci, tyto poškozené lodí odvezli do Anglie, kde s nimi pobývali čtyři dny v Halifaxu, následně v Manchesteru, Birminghamu, Chathamu a Maidstone, přičemž je nutili, aby měly pohlavní styk s neznámými muži za peníze, jinak nebudou mít na cestu domů. Z. K. po dobu pobytu v Anglii lhala, že má menstruaci, aby se pohlavnímu styku vyhnula. J. K. byla během pobytu v Anglii donucena k pohlavnímu styku se třemi muži, přičemž žádné peníze za to neobdržela. Obě poškozené byly pod dohledem pachatelů do doby, než se Z. K. podařilo uprchnout na recepci hotelu, kde se v tu dobu zdržovali, a požádat o pomoc.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený D. H. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin obchodování s lidmi podle § 168 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně osobní svobody. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti s dalšími spolupachateli, na více osobách), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen velmi citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. října 2013
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch