11 Tcu 93/2011
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 93/2011-22

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky o povolení průvozu F. R. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 27. dubna 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby F. R., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu Komárno, Slovenská republika, ze dne 4. listopadu 2008, sp. zn. 1 T 107/2008.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 15. dubna 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu slovenského státního občana F. R. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 30. dubna 2010 Okresním soudem Komárno, Slovenská republika, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, uloženého mu rozsudkem Okresního soudu Komárno, Slovenská republika, ze dne 4. listopadu 2008, sp. zn. 1 T 107/2008, pro trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s přistáním na území České republiky.

Uvedené trestné činnosti se měl odsouzený dopustit tím, že dne 30. června 2000, přibližně v 18.30 hod, na dvoře rodinného domu v obci Z. na O., Slovenská republika, společně s jinak odsouzeným L. F., pod pohrůžkou zlomení rukou, useknutí prstů a uší i pod hrozbou usmrcení, nutil poškozeného M. W., aby mu zaplatil 120 000,- SKK, načež mu poškozený v obavách o svůj život postupně zaplatil 60 000,- SKK a odevzdal mu své osobní motorové vozidlo značky Wartburg v hodnotě 15 000,- SKK.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody ve Slovenské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody ve Slovenské republice, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2011


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík