11 Tcu 93/2010
Datum rozhodnutí: 08.02.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 93/2010-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 8. února 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. T. rozsudkem Obvodního soudu Drážďany, Spolková republika Německo, ze dne 8. 11. 2007, sp. zn. 200 Ls 309 Js 023280/07, který nabyl právní moci téhož dne, a to pro trestný čin krádeže podle §§ 242 odst. 1, 2, 243 odst. 1 bod 1, 3, 244 odst. 1 bod 3, 22 a 53 německého trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a čtyř měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Drážďany ze dne 8. 11. 2007 byl M. T. uznán vinným trestným činem krádeže vloupáním do bytu v šesti případech, pokusem o vloupání do bytu za účelem krádeže v pěti případech a pokusem o krádež a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a čtyř měsíců.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu Drážďany tím, že vždy násilím za použití kamene rozbil sklo u balkónových dveří přízemních bytů, aby je pak zevnitř otevřel a mohl se dostat do bytu. Takto:
1. V blíže již nezjistitelné době mezi 5. 4. 2007, 11:00 hod. a 6. 4. 2007, 15:00 hod. odcizil z přízemního bytu poškozené K., B. S. v D., koženou bundu, velikost 52, v hodnotě cca 280,- a 140 dánských korun.
2. Dne 5. 4. 2007 mezi 08:00 hod. a 12:00 hod. odcizil z přízemního bytu poškozené K., D. S. v D. laptop, několik prstenů, sběratelských mincí, 600,- , 100 švýcarských franků v hotovosti a dvoje náramkové hodinky, celková škoda cca 2.100,- .
3. V blíže již nezjistitelné době mezi 6. 4. 2007, 09:30 hod. a 9. 4. 2007, 13:00 hod. odcizil z bytu poškozeného R., B. W. v D. 350,- v hotovosti a pánské náramkové hodinky v hodnotě cca 145,- .
4. Dne 8. 4. 2007 mezi 15:00 hod. a 18:15 hod. odcizil z bytu rodiny B., R. v D. videokameru s příslušenstvím v hodnotě cca 380,- , jakož i bundu, džíny, čtyři osušky, kasičku, kazetu a sáček, celková škoda cca 590,- .
5. Dne 7. 4. 2007 v 16:35 hod. si obstaral přístup do přízemního bytu rodiny U. v G. v D. tak, že opět kamenem rozbil dveře na terasu u přízemního bytu, aby se poohlédl po cennostech k ukradení. Uprchl, když byl poškozenou Ch. U. objeven, aniž by cokoliv odcizil.
6. V blíže již nezjistitelné době mezi 7. 4. 2007, 12:00 hod. a 9. 4. 2007, 13:30 hod. rozbil opět kamenem sklo balkónových dveří ordinace dětských lékařů Dr. H./Dr. H., O. R. v D., aby mohl odcizit něco cenného. Avšak bezpečnostní blokování na dveřích mu zabránilo tyto otevřít a vstoupit do místností. Proto se vzdálil, aniž by cokoliv odcizil.
7. Dne 6. 4. 2007 mezi 20:00 hod. a 23:30 hod. odcizil z bytu rodiny M., O. K. v D. cca 1.000,- v hotovosti, USB-flash , iPod, laptop IBM, externí harddisk, digitální kameru Fuji E 550, šachový počítač Mephisto , dále 20,- v hotovosti z prasátka, jakož i několik technických celků v celkové hodnotě cca 2.890,- .
8. Dne 6. 4. 2007 kolem 03:30 hod. rozbil kamenem okenní tabuli v přízemí ležícího bytu poškozeného J., M. S. v D. s úmyslem opatřit si tak přístup do bytu a poohlédnout se po něčem cenném k odcizení. Protože byl přistižen svědkyní M., vzdálil se, aniž by něco ukradl.
9. Dne 6. 4. 2007 kolem 03:30 hod. si opatřil přístup do bytu poškozené P., umístěného v přízemí domu K. S. v D. tak, že opět pomocí kamene rozbil sklo dveří na terasu a tyto dveře pak otevřel, aby se poohlédl po něčem cenném k odcizení. Protože byl poškozenou P. přistižen, vzdálil se, aniž by cokoliv ukradl.
10. Dne 6. 4. 2007 kolem 02:50 hod. rozbil sklo u dveří na terasu u obytného domu poškozené S., R. v D., aby se dostal do bytu a ukradl něco cenného. Protože byl přistižen poškozeným S., uprchl, aniž by cokoliv ukradl.
11. Dne 6. 4. 2007 kolem 14:20 hod. vnikl opět rozbitím dveří na terasu do přízemního bytu domu C. S. v D., aby tam odcizil něco cenného. Protože však zjistil, že byt je prázdný, vzdálil se, aniž by něco ukradl.
12. Dne 5. 4. 2007 mezi 14:30 hod. a 20:45 hod. odcizil z bytu rodiny N., nacházejícího se v přízemí, B. S. v D., 50,- z prasátka.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 15. 11. 2010, pod č. j. 1815/2009 MOT T/7, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.
Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.
Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).
Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený M. T. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.
V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. února 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch