11 Tcu 92/2011
Datum rozhodnutí: 14.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 92/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. června 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky L. H. , rozsudkem Soudu první instance v Bruselu, Belgické království, ze dne 7. 2. 2007, sp. zn. BR60.F3.107872-06, který nabyl právní moci 5. 6. 2007, a to pro trestný čin podle čl. 2, 40, 42, 43, 66, 79, 80, 100 trestního zákoníku, čl. 2 zákona z 4. října 1867, nahrazeného článkem 1 zákona z 1. února 1977 a zákona z 6. února 1985, čl. 2 bis § 1, § 3b, § 5,4 § 6 zákona z 24. února 1921 změněného zákonem z 9. července 1975 a 14. července 1994, čl. 1 (č. 19) 11, 26 bis a 28 vyhl. z 31. prosince 1930, čl. 28, 29, 41 zákona z 1. srpna 1985 změněného článkem 3 z programového zákona z 24. prosince 1993, vyhl. z 18. prosince 1986, změněné zákonem z 19. prosince 2003, vyhl. z 29. července 1992 změněné vyhl. z 23. prosince 1993, Belgického království, a byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 42 měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Soudu první instance v Bruselu, Belgické království, jenž nabyl právní moci dne 5. 6. 2007, byl L. H. uznán vinným trestným činem podle shora uvedených předpisů Belgického království a byl mu za to uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 42 měsíců a trest propadnutí zabavených omamných prostředků uložených v kanceláři soudu pod sub. č. OS 32940/06 jakož předmět deliktu, k zaplacení příspěvku 25 EURO, zvýšeného na 137,50 EURO, k zaplacení úhrady 25 EURO, k úhradě nákladů veřejné akce, celkem 414,67 EURO.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se trestné činnosti dopustil odsouzený v podstatě tak, že přiletěl 24. října 2006 na letiště v Z. z L. , při důkladné kontrole na možnou přítomnost drogových kurierů se obviněnému nezdařilo odevzdat vzorek moči a pak ve stolici obviněného bylo nalezeno 96 bolet obsahujících omamné prostředky - 1,123 kg kokainu, které odsouzený spolkl.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 15. 4. 2011, pod j. č. 210/2008-MOT-T/8, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání uvedeného odsouzení belgickým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený L. H. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu na ochraně společnosti a lidí proti možnému ohrožení, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s jedy, omamnými a psychotropními látkami, přípravky obsahujícími omamnou a psychotropní látku, a prekurzory. Jednal přitom v takovém rozsahu (nechal se použít jako drogový kurýr, přičemž přivezl do Belgického království velké množství omamné látky - 1,123 kg kokainu, což ukazuje na účast v síti, která se zabývá organizovaným obchodem s drogami), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Odsouzený se tak dopustil trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána mezinárodními úmluvami. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažností činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2011

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman