11 Tcu 90/2010
Datum rozhodnutí: 10.11.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 90/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 10. 11. 2010 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného L. B. přes území České republiky z Francie do Slovenské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 2 (dvou) let nepodmíněně, podle § 422 odst. 1 tr. řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikované pod č. 553/1992 Sb.) takto :

I. Povoluje se průvoz předávaného L. B., nar. v Galantě, Slovenská republika, přes území České republiky z Francie do Slovenské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 2 (dvou) let nepodmíněně, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Galantě, sp. zn. 1 T/84/2003 ze dne 26. 11. 2003.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


Odůvodnění :


Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo žádostí ze dne 5. 11. 2010, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu slovenského občana L. B. přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného z Francouzské republiky na území Slovenska s mezipřistáním v Praze.

Slovenská strana k žádosti doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu, ze kterého plyne, že jmenovaný byl citovaným rozhodnutím ve výroku odsouzen pro spáchání trestného činu falšování a pozměňování peněz a cenných papírů, a to podle ust. § 140 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb. Tohoto trestného činu se předávaná osoba dopustila tím, že od spoluobviněného ml. P. M. převzal dne 30. 11. 2002 asi ve 24.00 hod. v M. p. v S. naproti autobusovým zastávkám 1 ks falešné bankovky v nominální hodnotě 1.000 Sk, č. G98796065, kterou obžalovaný přechovával, ačkoli věděl, že je falešná, a to do dne 1. 12. 2002 do 14.00 hod., a poté ji předal doposud neznámé osobě.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 25. 4. 2008 Okresním soudem v Galantě, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. listopadu 2010

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman