11 Tcu 9/2016
Datum rozhodnutí: 18.02.2016
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 9/2016 -10

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 18. 2. 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občanky České republiky L. G., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení L. G. rozsudkem Okresního soudu Zvolen ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 5 T 140/2014, kterým byla schválena dohoda o vině a trestu, na základě které byla uznána vinnou ze spáchání zločinu ublížení na zdraví podle § 155 ods. 1, ods. 2 písm. b), § 14 ods. 1, § 139 ods. 1 písm. c) slovenského trestního zákona a přečinu výtržnictví podle § 364 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b), § 138 písm. a) slovenského trestního zákona, za které jí byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 3 (tří) let a 4 (čtyř) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:
Rozsudkem Okresního soudu Zvolen ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 5 T 140/2014, který nabyl právní moci téhož dne, byla schválena dohoda o vině a trestu, na základě které byla L. G. uznána vinnou ze spáchání zločinu ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečinu výtržnictví a byl jí uložen nepodmíněný úhrnný trest odnětí svobody v trvání 3 (tří) let a 4 (čtyř) měsíců.

Podle skutkových zjištění nalézacího soudu bylo prokázáno, že L. G. dne 18. 3. 2014 v čase kolem 14.40 hod. ve Z. na zastávce městské hromadné dopravy fyzicky napadla svého bratra M. I., a to tak, že ho nožem pořezala na krku pod bradou, čímž mu způsobila řezné rány (jednu hlubokou a dvě povrchové), a tím ohrozila životně důležitý orgán krční tepnu. Tato poranění si vyžádala pracovní neschopnost oběti v trvání 21 dní.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-65/2015-MOT-T/5 ze dne 22. 1. 2016 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 28. 1. 2016. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že obviněná L. G. je občankou České republiky, která byla uznána vinnou soudem jiného členského státu EU za skutky, které vykazují znaky trestných činů i podle právních předpisů České republiky (trestný čin těžkého ublížení na zdraví podle § 145 tr. zákoníku a trestný čin výtržnictví podle § 358 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v tom, že obviněná svým jednáním způsobila osobě blízké těžké ublížení na zdraví, a to s použitím zbraně a na místě veřejnosti přístupném. S tím koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení L. G. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 2. 2016


JUDr. Stanislav Rizman předseda senátu