11 Tcu 9/2012
Datum rozhodnutí: 08.02.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 9/2012-16

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky o povolení průvozu J. E. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 8. února 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :
Povoluje se p r ů v o z předávané osoby J. E., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky z Francouzské republiky do Slovenské republiky, pro účely trestního stíhání pro zločin podvodu podle § 221 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákona Slovenské republiky.
Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :


Slovenská republika požádala dne 1. února 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu slovenského státního občana J. E. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Francouzské republiky do Slovenské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 5. prosince 2011 Okresním soudem v Košicích II., Slovenská republika, k trestnímu stíhání pro zločin podvodu podle § 221 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákona Slovenské republiky, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání deseti let, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Předávaný se měl trestné činnosti dopustit v podstatě tím, že dne 6. června 2008, v K., Slovenská republika, po vzájemné dohodě s obviněným P. Š., na základě falešné plné moci k prodeji nemovitostí rodinného domu popisné číslo ..., v katastrálním území K., zapsaného na LV č...., na obviněného J. E. ze dne 4. června 2008, bez vědomí jejího vlastníka J. V., uzavřel s P. Š. kupní smlouvu na její prodej, na základě níž byl Katastrálním úřadem v Košicích, Slovenská republika, dne 17. června 2008 povolen vklad vlastnického práva, a tím způsobil poškozenému J. V. škodu v celkové výši 1 126 712,- Sk (37 400,- EUR).

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Francouzské republiky do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného J. E. územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání ve Slovenské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Slovenské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. února 2012

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík